BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cập nhật ngày: 25/02/2016 - 05:00

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, UBBC huyện đã thông qua Quy chế làm việc; thông báo việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho 15 thành viên từ chủ tịch, các phó chủ tịch đến thành viên của UBBC phụ trách, theo dõi, kiểm tra, thực hiện các công việc liên quan đến công tác bầu cử theo quy định và chỉ đạo công tác bầu cử ở các xã, thị trấn; kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thời gian tiến hành cuộc bầu cử...

Theo Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bến Cầu, đến nay, huyện và 9 xã, thị trấn đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể, về cấp huyện, tổng số đại biểu được bầu là 30, tổng số đại biểu được phân bổ giới thiệu là 54 người, trong đó thành phần chuyên trách Đảng là 5 người; chính quyền 14; chuyên trách Mặt trận 2; tổ chức thành viên Mặt trận 10; kinh tế tư nhân 5; chức sắc tôn giáo 2 và thành phần khác 16. Về cơ cấu kết hợp: tỷ lệ nữ 40,7%; trẻ tuổi 18,5%; ngoài Đảng 11,1% và tái cử chiếm tỷ lệ 60%. Về cấp xã, tổng số đại biểu được bầu ở 9 xã, thị trấn là 238 người, tổng số đại biểu được phân bổ giới thiệu là 429.

Hiện các công việc chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được UBBC huyện Bến Cầu thực hiện đảm bảo theo quy định.

 Hùng-Dũng