Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo

Cập nhật ngày: 25/09/2019 - 00:09

BTN - Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong Báo cáo 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Để việc thực hiện Di chúc và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức của cá nhân và tổ chức, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong Báo cáo 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng- nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), các nghị quyết Trung ương 6, 7 (khoá XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và các quy định về trách nhiệm nêu gương; lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, giữ vững lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Hai là, tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức Đảng. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý- trước hết là người đứng đầu; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc; Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả công việc và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, cơ quan hằng năm.

Ba là, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết tâm cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân đạt mức ngang bằng các tỉnh, thành bạn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tổ chức tốt việc tổng kết các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị thật tốt việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện việc học tập và làm theo Bác; Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái, biến chất- nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

Ngoài ra, Bí thư còn đề nghị: “Bên cạnh việc tiếp tục duy trì triển khai cuộc thi này theo định kỳ 2 năm tổ chức 1 lần, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo, đài, hệ thống tuyên giáo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) để tạo sự quan tâm hưởng ứng của các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đề nghị các cấp uỷ Đảng quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên đối với việc triển khai Cuộc thi viết “Đọc sách, báo, tạp chí của Đảng” và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) ở địa phương, đơn vị mình”. 

TN

(lược ghi)