BAOTAYNINH.VN trên Google News

Biên chế HC - SN năm 2009: Trên 1.000 chỉ tiêu chưa tuyển dụng

Cập nhật ngày: 06/12/2009 - 08:10
HTML clipboard

Ngành Y tế đang thiếu hụt cán bộ chuyên môn đến mức “báo động”.

Năm 2009, tổng số biên chế hành chính Trung ương giao là 1.972 chỉ tiêu, gồm 1.916 biên chế hành chính và 56 biên chế là công chức dự bị. Tổng số biên chế hành chính UBND tỉnh giao cũng là 1.972 chỉ tiêu, gồm 1.908 biên chế hành chính (cấp tỉnh 1.025 chỉ tiêu, cấp huyện 883 chỉ tiêu), 56 chỉ tiêu thực hiện chế độ công chức dự bị và 8 biên chế dự phòng.

Tổng số biên chế sự nghiệp năm 2009 do HĐND tỉnh quyết nghị là 18.085 chỉ tiêu. Tổng  biên chế sự nghiệp do UBND tỉnh giao là 17.922 chỉ tiêu, trong đó sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo là 13.671 biên chế; Y tế 3.217 biên chế; Văn hoá Thông tin 440 biên chế; sự nghiệp khác 594 biên chế và biên chế dự phòng là 163 biên chế.

Kết quả thực hiện biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2009 cụ thể như sau: Về biên chế hành chính, hiện có 1.653 cán bộ, công chức hành chính đang công tác (cấp tỉnh 889 người, cấp huyện 764 người). Biên chế hành chính chưa tuyển dụng ở các sở, ngành, huyện là 255 chỉ tiêu.

Về biên chế sự nghiệp, hiện có 16.347 người đang công tác ở các đơn vị, trong đó GD-ĐT là 13.066 người; Y tế là 2.512 người; Văn hoá- Thông tin 344 người; sự nghiệp khác là 425 người. So với chỉ tiêu được giao, số biên chế sự nghiệp hiện có thấp hơn rất nhiều.

Số biên chế sự nghiệp chưa sử dụng trong năm 2009 là 1.575 chỉ tiêu: GD- ĐT 605 biên chế; Y tế 705 biên chế, Văn hoá- Thông tin 96 biên chế, sự nghiệp khác 169 biên chế. Dự kiến đến cuối năm nay, các đơn vị sẽ tuyển dụng thêm 611 biên chế (GD-ĐT 91; Y tế 488, sự nghiệp khác 13; VH-TT 19 chỉ tiêu). Còn lại 964 chỉ tiêu, tỉnh sẽ tiếp tục tuyển dụng trong năm 2010. Như vậy, cộng với số biên chế hành chính chưa tuyển dụng, tổng số biên chế hành chính-sự nghiệp “dôi” ra trong năm 2009 là gần 1.100 chỉ tiêu.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, nhìn chung, công tác quản lý, sử dụng biên chế hành chính-sự nghiệp năm 2009 của tỉnh đúng quy định của Trung ương; việc tuyển dụng và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chặt chẽ, phù hợp. Tuy nhiên, đối với cơ quan hành chính, việc quản lý, sử dụng biên chế ở một số đơn vị chưa thực sự hiệu quả; chỉ tiêu biên chế còn nhưng chưa sử dụng hết, phần lớn do không có nguồn tuyển dụng hoặc có nguồn nhưng không đáp ứng yêu cầu về trình độ, chuyên môn. Đối với các đơn vị sự nghiệp như Y tế, Giáo dục, Văn hoá, Nông nghiệp…, công tác tuyển dụng hiện gặp khó khăn do thiếu nguồn.

Để chuẩn bị thực hiện chỉ tiêu biên chế hành chính- sự nghiệp năm 2010, UBND tỉnh đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ, đề nghị Trung ương chỉ bổ sung tăng biên chế năm 2010 cho các tổ chức thành mới lập hoặc các cơ quan đơn vị được giao thêm nhiệm vụ. Dự kiến, biên chế hành chính được sử dụng trong năm 2010 là 2.098 chỉ tiêu (gồm 2.038 biên chế chính thức và 60 biên chế dự bị), tăng so với năm 2009 126 chỉ tiêu. Còn biên chế sự nghiệp dự kiến sử dụng trong năm 2010 là 18.085 chỉ tiêu, trong đó Giáo dục 13.716 biên chế; Y tế 3.294 biên chế; VH-TT 444 biên chế; sự nghiệp khác 638 biên chế. Biên chế sự nghiệp dự phòng năm 2010 là 167 chỉ tiêu. So với năm 2009, biên chế sự nghiệp năm 2010 không thay đổi.

HOÀNG THI