BAOTAYNINH.VN trên Google News

Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 29/04/2009 - 03:57

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tỉnh uỷ về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức Hội nghị liên hoan biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Mục đích nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn xã hội.

Để liên hoan được tổ chức chu đáo, có chất lượng, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp huyện và tương đương hướng dẫn Ban chỉ đạo cấp cơ sở lựa chọn những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thật sự tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (chú trọng những tấm gương làm theo) để giới thiệu cho Ban Chỉ đạo cấp huyện và tương đương tổ chức hội nghị liên hoan biểu dương của cấp mình. Tại hội nghị cần quan tâm đến việc giao lưu, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích để tạo sức lan toả mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Sau đó lựa chọn 5 tập thể, cá nhân dự giao lưu cấp tỉnh.

PV