BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Chính trị ra Chỉ thị về học tập, quán triệt, triển khai NQ Đại hội XI của Đảng

Cập nhật ngày: 18/03/2011 - 09:48

Các cấp, các ngành, đơn vị cần xây dựng chương trình hành động cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống.

Ngày 17.3.2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 01-CT/TW về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Toàn văn Chỉ thị:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện quan trọng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Để triển khai việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1- Chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI. Trên cơ sở nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XI, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đảng đoàn đoàn thể chính trị - xã hội, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các cấp, các ngành chủ động xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện một cách tích cực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị và tạo ra phong trào thi đua trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

Trong xây dựng chương trình hành động, cần chú trọng đề ra các biện pháp thiết thực, có lộ trình hợp lý giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, cấp bách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo đời sống nhân dân, thúc đẩy sản xuất phát triển, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

2- Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011.

Các văn kiện Đại hội XI cần tập trung học tập, quán triệt là: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 201l), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi). Cần tổ chức thảo luận, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn, nhận thức rõ các quan điểm cơ bản, những điểm mới của các văn kiện, làm rõ nội dung các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, giải pháp, định hướng trong mỗi văn kiện.

Kết hợp học tập, quán triệt, phổ biến các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI với phổ biến, quán triệt nghị quyết đại hội và thảo luận chương trình hành động của Đảng bộ mình. Trên cơ sở học tập, thảo luận, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; tăng cường phê bình và tự phê bình, phê phán các biểu hiện "tự diễn biến" trong nội bộ Đảng.

Về phương pháp tổ chức học tập, phổ biến, cần tuỳ đối tượng mà có hình thức phù hợp. Cán bộ chủ chốt các cấp cần nghiên cứu sâu các nội dung cơ bản, các điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, giải pháp; từ đó liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế sau khi học tập. Cán bộ, đảng viên cơ sở cần được tổ chức học tập, quán triệt một cách thiết thực, gắn với thực tiễn địa phương, cơ sở để người học nắm vững các luận điểm cơ bản và có khả năng vận dụng vào thực tiễn đời sống, công tác. Có các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với đông đảo các tầng lớp nhân dân ở trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Tổ chức biên soạn các loại tài liệu học tập, quán triệt, phổ biến các văn kiện Đại hội XI phù hợp với từng đối tượng. Đề cao vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp uỷ và lựa chọn các báo cáo viên có quan điểm chính trị vững vàng để phổ biến, quán triệt Nghị quyết, các văn kiện Đại hội. Đội ngũ báo cáo viên cần được nghiên cứu, học tập và quán triệt trước.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI cần tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, không làm lướt. Làm tốt công tác chuẩn bị cho việc tổ chức học tập, quán triệt, kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI ở các cấp phải được các cấp uỷ đảng quan tâm thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sự đồng thuận trong xã hội.

3- Trên cơ sở quán triệt tốt các tư tưởng chỉ đạo chung, giao các cấp uỷ, tổ chức đảng liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau :

3.1- Ban Tuyên giáo Trung ương

- Tổ chức việc biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ học tập, quán triệt, phổ biến các văn kiện Đại hội XI, tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới.

- Ban hành Hướng dẫn việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện của Đại hội XI theo tinh thần đổi mới, khẩn trương, thiết thực và hiệu quả.

- Chủ trì phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, với các cơ quan, đơn vị có liên quan mở các lớp học tập, quán triệt nội dung các văn kiện Đại hội XI cho các đối tượng để triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến nội dung các văn kiện Đại hội XI trong toàn xã hội: đại diện thường trực cấp uỷ, lãnh đạo các ban tuyên giáo, báo cáo viên nòng cốt của các tỉnh uỷ, thành uỷ và các đảng uỷ trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học, kỹ thuật và các văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu; đội ngũ giảng viên lý luận chính trị các học viện, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

- Thành lập Tổ Báo cáo viên Trung ương hỗ trợ các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương báo cáo về nội dung của các văn kiện cho cán bộ chủ chốt của các đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và các hoạt động thông tin đối ngoại về các nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XI.

3.2- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương

- Căn cứ vào nội dung các văn kiện Đại hội XI và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt phù hợp với điều kiện cụ thể của đảng bộ và tổ chức việc học tập, quán triệt, phổ biến nội dung các văn kiện Đại hội gắn với thảo luận, thông qua chương trình hành động.

Đồng chí bí thư cấp uỷ chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc học tập, quán triệt nội dung các văn kiện Đại hội XI, xây dựng chương trình hành động của đảng bộ; truyền đạt nội dung của các văn kiện Đại hội XI; chủ trì thảo luận và thông qua chương trình hành động của đảng bộ; trong trường hợp cần thiết có thể đề nghị tổ báo cáo viên của cấp trên hoặc các đồng chí có khả năng trong cấp uỷ hỗ trợ việc truyền đạt; lựa chọn đội ngũ báo cáo viên nòng cốt đi dự các lớp do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức để sẵn sàng hỗ trợ truyền đạt nội dung các văn kiện Đại hội XI cho cấp uỷ cấp dưới.

- Căn cứ vào Chỉ thị của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân.

3.3- Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn việc học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI cho các đảng bộ trực thuộc, xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện cụ thể của lực lượng vũ trang, của đảng bộ.

3.4- Đảng đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đảng đoàn đoàn thể chính trị - xã hội, căn cứ vào Chỉ thị của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức học tập, phổ biến các văn kiện Đại hội XI đến các hội viên, đoàn viên bằng hình thức phù hợp; mở các lớp phổ biến sâu cho các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức nhà nước, cán bộ hưu trí; mở các lớp học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI cho các chức sắc, tôn giáo, kết hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tự do tôn giáo, tín ngưỡng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng.

3.5- Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn về kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt phổ biến Nghị quyết, các văn kiện Đại hội XI.

Văn phòng Trung ương Đảng, các ban của Trung ương Đảng theo chức năng, nhiệm vụ, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, theo dõi, kiểm tra, giám sát và thường xuyên báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng việc thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ đảng.

(Theo chinhphu.vn)