Chủ tịch UBND tỉnh:

Bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Cập nhật ngày: 11/07/2016 - 01:41

Ông Phan Văn Sử giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ, từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.4.2019 (ngày đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định);

Ông Bùi Công Sơn giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian giữ chức vụ kể từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.6.2019 (ngày đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định);

Ông Võ Đức Trong giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong 5 năm, từ ngày 1.7.2016;

Phạm Thị Lan Hương giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.12.2019 (ngày đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định);

Ông Lê Ngọc Rửa giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh, từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.1.2020 (ngày đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định);

Ông Nguyễn Văn Rộng giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp, từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.1.2017 (ngày đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định);

Ông Phan Thành Thắm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.7.2018 (ngày đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định);

Ông Dương Văn Phong giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.5.2017 (ngày đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định);

Ông Trang Văn Lý giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ, từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.2.2019 (ngày đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định);

Võ Thanh Thuỷ giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.5.2021 (ngày đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định);

Mai Thị Lệ giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.2.2021 (ngày đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định);

Ông Trương Văn Ngôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng trong 5 năm, kể từ ngày 1.7.2016;

Ông Nguyễn Đình Xuân giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong 5 năm, kể từ ngày 1.7.2016;

Ông Hoa Công Hậu giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế trong 5 năm, kể từ ngày 1.7.2016;

Ông Nguyễn Văn Đước giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính trong 5 năm, kể từ ngày 1.7.2016;

Ông Nguyễn Tấn Tài giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải trong 5 năm, kể từ ngày 1.7.2016;

Ông Lê Thành Công giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương trong 5 năm, kể từ ngày 1.7.2016.

Các uỷ viên UBND tỉnh vừa được bổ nhiệm trên do Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu trong kỳ họp đầu tiên diễn ra trong hai ngày 1 và 2.7.2016.

Đ.H.T