Bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Cập nhật ngày: 03/03/2010 - 05:53

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố rà soát, phê duyệt hồ sơ và lộ trình bổ sung vốn điều lệ của từng doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Nguồn bổ sung lấy từ ngân sách địa phương, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, trên cơ sở đó nếu còn thiếu mới đề nghị Trung ương hỗ trợ.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, đối tượng là các doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước cần tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mức hỗ trợ từ nguồn thu từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tối đa là 70% số vốn điều lệ còn thiếu.

Trường hợp địa phương còn giữ lại tiền thu về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chưa nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương thì được phép cấn trừ tương ứng với số vốn được phê duyệt bổ sung. Còn đối với trường hợp nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp tại địa phương đã nộp hết về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương hoặc còn ít, không đủ để bổ sung vốn theo nhu cầu cho các doanh nghiệp thì sẽ được Quỹ này hỗ trợ lại.

Thủ tướng giao Bộ Tài Chính chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố rà soát các nguồn thu từ cổ phần hóa và ra quyết định xuất Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương bổ sung vốn cho các doanh nghiệp theo các nguyên tắc trên.

(Theo chinhphu.vn