BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Tài chính: Trả lời cử tri Tây Ninh về chính sách hỗ trợ Hội Đông y và thuế VAT

Cập nhật ngày: 23/06/2010 - 11:00

Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho Hội Đông y có kinh phí hoạt động vì hiện nay Hội có ở 4 cấp, mỗi cấp đều có con dấu riêng nhưng chưa có chế độ (cử tri huyện Dương Minh Châu).

Bộ Tài chính trả lời: Việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp được thực hiện theo Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29.1.2003 của Thủ tướng Chính phủ về ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước, Quyết định số 247/2006/QĐ-TTg ngày 30.10.2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg và Thông tư hướng dẫn số 123/2003/TT-BTC ngày 16.12.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Hội). Theo đó:

Về nguyên tắc kinh phí bảo đảm hoạt động của các Hội do các Hội tự bảo đảm từ các nguồn thu hội phí, đóng góp của Hội viên, các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí cho Hội trong một số trường hợp có những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước, các sản phẩm, tác phẩm, các hoạt động do Hội đã thực hiện có giá trị thực tiễn, đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội được cấp có thẩm quyền xác nhận. Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các Hội ở Trung ương; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp xem xét, quyết định mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các Hội ở địa phương.

Theo Điều 21, Điều 24 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6.6.2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; tiết l Khoản 1.2.2 và tiết e Khoản 1.4.2 Mục II Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23.6.2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP cũng quy định rõ ngân sách Trung ương chi hỗ trợ cho các Hội ở Trung ương; ngân sách địa phương chi hỗ trợ cho các Hội ở địa phương.

Do vậy, việc hỗ trợ kinh phí cho Hội Đông y các cấp hoạt động thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên.

Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Cử tri phản ánh việc bất hợp lý trong việc thu thuế VAT vì người dân mất một khoản tiền của cá nhân nhưng trả thêm một khoản chi phí thuế VAT như  điện thắp sáng, chi phí phẫu thuật bệnh nhân,… là không phù hợp (cử tri huyện Châu Thành).

Bộ Tài chính trả lời: Điều 80 Hiến pháp năm 1992 quy định "Công dân có nghĩa vụ đóng thuế và lao động công ích theo quy định của Pháp luật", khoản thu này là nguồn quan trọng để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, giao thông, trường học, bệnh viện... phục vụ lợi ích của nhân dân. Thuế GTGT do Quốc hội ban hành nhằm quy định nghĩa vụ đóng thuế của công dân thông qua tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại hàng hoá, dịch vụ đều chịu thuế. Theo Điều 5 Luật thuế GTGT thì có một số loại hàng hoá, dịch vụ thiết yếu không chịu thuế GTGT; trong đó có “Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi". Các hàng hoá, dịch vụ khác như điện thắp sáng phải chịu thuế GTGT là phù hợp với Luật thuế GTGT và Hiến pháp năm 1992.

Thanh Nhàn

(lược trích)