Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan tiếp nhận các thông báo về quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật

Cập nhật ngày: 22/11/2022 - 18:42

BTNO - Theo đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), nhằm siết hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam (Google, Facebook, Youtube, Tiktok…) khi các nền tảng này đang chiếm phần lớn doanh thu quảng cáo trên nền tảng kỹ thuật số tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. Nghị định 70 có hiệu lực từ ngày 15.9.2021 (gọi tắt Nghị định 70).

Trong đó, nội dung đáng chú ý là sửa đổi, bổ sung Điều 13 về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.

Không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật

Theo Nghị định 70, hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam được xác định là việc tổ chức, cá nhân nước ngoài dùng trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo từ hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ đặt ở nước ngoài cho người dùng tại Việt Nam và có phát sinh doanh thu tại Việt Nam.

Do đó, người kinh doanh dịch vụ, phát hành quảng cáo và người quảng cáo tham gia hoạt động cung cấp các dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật, phải nộp thuế theo quy định pháp luật về thuế.

Nghị định 70 cũng quy định: các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới cần thông báo, thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông những nội dung như tên tổ chức, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính nơi đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo; địa điểm đặt hệ thống máy chủ chính cung cấp dịch vụ và hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam (nếu có);... trước khi hoạt động.

Không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ.

Các tổ chức này phải thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có thẩm quyền; cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động quảng cáo xuyên biên giới có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Nghị định 70 còn yêu cầu người phát hành quảng cáo, người quảng cáo khi tham gia ký kết hợp đồng với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, bao gồm tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật. Phải yêu cầu người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có giải pháp kỹ thuật để người phát hành quảng cáo.

Người quảng cáo tại Việt Nam có thể kiểm soát và loại bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm pháp luật Việt Nam trên hệ thống cung cấp dịch vụ.

Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo không hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo với trang thông tin điện tử sẽ bị cơ quan chức năng có thẩm quyền thông báo vi phạm pháp luật công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT.

Phát hiện và xác định quảng cáo vi phạm pháp luật theo thẩm quyền của từng bộ, ngành và từng địa phương

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Điều 14, quy định cụ thể trách nhiệm quản lý đối với hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới. Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm phát hiện và xác định các quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật theo thẩm quyền, và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo.

Bộ TT&TT là cơ quan tiếp nhận các thông báo về quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật và là đầu mối liên hệ, gửi yêu cầu xử lý quảng cáo vi phạm pháp luật cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

Theo Quy định, các Sở TT&TT thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm (vào trước ngày 31.12) hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ được phân công về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam cho Bộ TT&TT (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

Hai quy định không khả thi và không phù hợp với thực tế tại Nghị định số 181/2013/NĐ-CP bị bãi bỏ là: “Quảng cáo xuyên biên giới phải thông qua một đại lý quảng cáo tại Việt Nam và trước khi cung cấp quảng cáo 15 ngày, phải thông báo với cơ quan chức năng có thẩm quyền (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)”.

Thay vào đó, Nghị định 70/2021/NĐ-CP quy định, các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam chỉ cần thông báo thông tin liên hệ với Bộ TT&TT thông 15 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Doanh nghiệp sẽ nhận được xác nhận thông báo sau 7 ngày.

Thanh Nam