BAOTAYNINH.VN trên Google News

BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra

Cập nhật ngày: 27/01/2013 - 05:30

Lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và UBKT Tỉnh uỷ thắp hương tại Nhà bia di tích lịch sử Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam.

(BTNO)- Ban thường vụ Tỉnh uỷ vừa có chỉ đạo yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp thực hiện Thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thường xuyên nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các quy định của Đảng nhằm nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra, đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân về kiểm tra tổ chức cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Từ đó, nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện.

Kiện toàn uỷ ban kiểm tra các cấp, tổ chức bộ máy cơ quan uỷ ban kiểm tra ngang tầm và củng cố đội ngủ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp vững vàng, sẵn sàng chấp nhận khó khăn, đấu tranh kiên quyết trước bất kỳ sự can thiệp không đúng đắn từ tập thể, cá nhân cấp trên, doanh nghiệp để nâng cao hiệu lực chỉ đạo, hướng dẫn của uỷ ban kiểm tra cấp trên với uỷ ban kiểm tra cấp dưới và đảng viên trong thực hiện việc phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra và tổ chức kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; giáo dục tư tưởng chính trị đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra trong tỉnh.

Uỷ ban kiểm tra các cấp tham mưu, giúp cấp uỷ ban hành và chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp giữa uỷ ban kiểm tra với các tổ chức có liên quan để thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Chú trọng sở kết, rút kinh nghiệm trong việc phát hiện, xác định, quyết định, kiểm tra các vụ phức tạp, nghiêm trọng để tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, nâng cao tính giáo dục và phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kết quả, kinh nghiệm, kỹ năng trong việc phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trên Báo Tây Ninh và tạp chí Kiểm tra để cán bộ, đảng viên hiểu rõ và có trách nhiệm phát hiện, phản ánh kịp thời dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Qua đó, giúp uỷ ban kiểm tra, cán bộ kiểm tra trong toàn tỉnh tham khảo, vận dụng.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, gắn với cải tiến lề lối, phong cách làm việc, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo để phục vụ việc phát hiện, xác định và quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

HY UYÊN