BAOTAYNINH.VN trên Google News

BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo: Tăng cường công tác chăm lo, giúp đỡ người mù

Cập nhật ngày: 22/07/2010 - 05:35

Trong những năm qua, Hội Người mù trong tỉnh ta đã có nhiều cố gắng hoạt động, góp phần cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên và người mù. Hội luôn là chỗ dựa, là môi trường để hội viên phấn đấu, vươn lên ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, một số nơi, công tác giúp đỡ người mù và Hội Người mù còn chưa đồng đều, rộng khắp. Tỷ lệ hội viên so với tổng số người mù đạt thấp (486 hội viên/2.100 người mù, đạt 23,1%); còn 4/9 huyện chưa thành lập Hội Người mù (Hoà Thành, Trảng Bàng, Bến Cầu, Dương Minh Châu). Chính sách đối với người mù và Hội Người mù chưa thực hiện đồng bộ; điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động của Hội và chế độ đối với cán bộ Hội, nhất là cán bộ ở huyện, thị còn hạn chế. Các hoạt động chăm lo tạo điều kiện việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho người mù còn gặp nhiều khó khăn.

Mổ mắt miễn phí cho người mù nghèo

Để tiếp tục thực hiện công tác chăm lo, giúp đỡ người mù và Hội Người mù, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Công văn số 958-CV/TU, trong đó, Ban TVTU đề nghị phải tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 51-CT/TW ngày 12.4.1989 của BBT-TW Đảng (khoá VI) và Kết luận số 73-KL/TW ngày 16.6.2010 của BBT-TW Đảng (khoá X) để tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên đối với công tác chăm lo, giúp đỡ người mù và Hội Người mù. Chính quyền các cấp nâng cao trách nhiệm trong việc chăm lo, giúp đỡ người mù và Hội Người mù; thành lập Hội Người mù ở những địa phương chưa có tổ chức Hội (Hoà Thành, Trảng Bàng, Bến Cầu, Dương Minh Châu).

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hướng dẫn, vận động toàn dân tham gia giúp đỡ người mù xoá đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, hoà nhập với cộng đồng; phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ Hội Người mù hoạt động thiết thực, hiệu quả.

 Chỉ đạo của Ban Thường vụ cũng nhắc nhở Hội Người mù phải tích cực chủ động phối hợp với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể liên quan; điều tra, khảo sát, nắm chắc lại số người mù, thành lập Hội nơi có đông người mù. Tiếp tục phát huy vai trò của Hội trong thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống cho người mù, tạo điều kiện cho người mù hoà nhập với cuộc sống cộng đồng.

MINH NGUYỄN