baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

BTV Tỉnh uỷ: Tiếp tục tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Cập nhật ngày: 12/07/2011 - 05:44

Đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị được khai mạc vào sáng ngày 12.7.2011. Thành phần tham dự gồm các đồng chí Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Uỷ viên Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị-xã hội và các hội cấp tỉnh; phó giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh; doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn; trưởng, phó phòng, khoa Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ; Phó Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch UBND các huyện thị; chánh văn phòng; giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; phó trưởng ban tuyên giáo, tuyên huấn huyện, thị và Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ…

Trong hai ngày (từ 12 đến 13.7.2011) tổ chức hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên trình bày nội dung các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Đại hội XI; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng. Ngoài ra, ban tổ chức hội nghị cũng dành một buổi cho các đại biểu tham gia thảo luận tại tổ. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, Đại hội lần thứ XI của Đảng lần này đã tiến thêm một bước mới trong việc hoạch định và hoàn thiện hệ thống các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới, đưa đất nước tiếp tục đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Đó là kết quả của sự tổng kết lý luận và thực tiễn; kết quả của sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta; là tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển đường lối cách mạng của Đảng ta dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh… Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011, nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, cùng với những yêu cầu đặt ra là tiếp tục thực hiện tinh thần đổi mới, đề cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng trong triển khai, quán triệt nghị quyết của Đảng. Nội dung triển khai phải ngắn gọn, dễ hiểu, phân tích sâu đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi, trọng tâm; truyền đạt đến đâu, người học hiểu và nắm chắc vấn đề đến đó. Có nắm chắc nội dung cơ bản của các văn kiện, thì mới lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng vào thực tiễn và thực hiện thắng lợi mục tiêu do đại hội đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị

D.H