BAOTAYNINH.VN trên Google News

BTV Tỉnh uỷ: Triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Cập nhật ngày: 24/07/2014 - 08:31

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông đến dự, phát biểu khai mạc và kết luận chỉ đạo Hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí  nguyên Bí thư Tỉnh uỷ: Nguyễn Thị Minh, Hồ Thanh Tuyên, Lê Thị Bân; các đồng chí nguyên là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban chấp hàng Đảng bộ tỉnh cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 7 báo cáo tại Hội nghị.

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25.10.2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, phản ánh sự phát triển về nhận thức, lý luận và thực tiễn bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta qua gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.

Trong những năm qua, các thế lực thù địch cấu kết với bọn phản động trong và ngoài nước tăng cường các hoạt động chống phá nước ta bằng chiến lược “diễn biến hoà bình” với những thủ đoạn, hình thức mới hết sức thâm độc, nguy hiểm. Ban Chấp hành Trung ương Đảng phân tích sâu sắc bối cảnh, dự báo xu hướng phát triển của những vấn đề quốc tế, khu vực và trong nước; xác định nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, thiếu sót. Từ đó khẳng định: Trong bất kỳ tình huống nào, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đều quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, môi trường hòa bình để phát triển đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông nhấn mạnh: “Chúng ta cần quán triệt sâu sắc các quan điểm: Phải luôn luôn giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá, xâm lược của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gắn phát triển KT-XH với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Tiếp tục nắm chắc nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Xây dựng sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh, đối ngoại để bảo vệ Tổ quốc”.

Đ.H.T