BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các bộ, ngành Trung ương trả lời cử tri Tây Ninh: Về kế hoạch của Chính phủ đẩy mạnh phát triển “tam nông”

Cập nhật ngày: 19/11/2009 - 09:24

LTS: Mấy ngày qua, các thành viên Chính phủ đã “đăng đàn” trả lời chất vấn của các vị ĐBQH (có trực tiếp truyền hình). Tuy nhiên còn rất nhiều vấn đề cử tri bức xúc, ĐBQH chuyển đến các bộ, ngành Trung ương không thể trả lời đầy đủ tại nghị trường, do vậy các bộ đã trả lời ý kiến cử tri bằng văn bản. Báo Tây Ninh sẽ lần lượt trích đăng trả lời ý kiến cử tri của các bộ.

Cử tri Tây Ninh (cùng một số tỉnh khác) đề nghị cần khắc phục tình trạng dự báo của các cấp, các ngành chức năng phục vụ sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, nông dân thiếu thông tin về đầu ra của các loại sản phẩm nông nghiệp trong từng thời vụ, nên tình trạng “được mùa - mất giá”, “được giá - mất mùa” thường xuyên tái diễn ở nông thôn, đặc biệt là vùng nông thôn thuộc các tỉnh nghèo. Đề nghị khẩn trương xem xét hiệu quả hoạt động “liên kết 4 nhà” trong thời gian qua, nhất là khâu phối hợp giải quyết đầu ra sản phẩm nông nghiệp của nông dân hiện nay. Đồng thời đề nghị Chính phủ có kế hoạch kiểm tra, giám sát kết quả việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26/TW về nông nghiệp, nông dân và nông thôn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) trong thời gian vừa qua nhằm giải quyết những khó khăn, bất cập trong đời sống nông thôn hiện nay.

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị nêu trên như sau: Vấn đề cử tri đặt ra cũng là những nhiệm vụ quan trọng mà Chính phủ giao cho Bộ NN & PTNT chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để giải quyết.

Sau khi BCH Trung ương Đảng (khoá X) ban hành Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 9.8.2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời kỳ 2009-2010, Bộ NN & PTNT đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 24/2008/NQ-CP ngày 28.10.2008 về Chương trình hành động của Chính phủ để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xoá đói giảm nghèo và nâng cao nhanh đời sống của nông dân mọi miền trong cả nước từ nay đến năm 2020.

Chính phủ đã giao các bộ, UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai những nhiệm vụ chủ yếu sau đây: Thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xây dựng các công trình mục tiêu quốc gia đến năm 2020 gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia về thích ứng với sự biến đổi khí hậu; Chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực nông thôn.

Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch: Xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; rà soát và xây dựng mới các quy hoạch; rà soát, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất đến năm 2015 và tầm nhìn 2020; rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông; rà soát, bổ sung phát triển quy hoạch phát triển thuỷ lợi; rà soát, bổ sung quy hoạch về chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất chất lượng và hiệu quả cạnh tranh cao.

Xây dựng các đề án chuyên ngành theo các nhóm: Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho dân cư nông thôn; đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn; phát triển khoa học - công nghệ phải trở thành khâu đột phá để phát triển nông nghiệp hiện đại và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước.

Đối với một số dự án Luật và chính sách, trong đó có bổ sung, sửa đổi một số chính sách như: Sửa đổi Luật Đất đai, Luật Ngân sách, Luật Đầu tư. Xây dựng các bộ Luật như: Nông nghiệp, Thú y, Bảo vệ thực vật, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật Tài nguyên nước; xây dựng chính sách bảo vệ đất lúa và an ninh lương thực quốc gia; chính sách tín dụng nông thôn; chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; chính sách thu hút trí thức về nông thôn, trong đó: xây dựng và tổ chức thực hiện 3 chương trình của MTTQ; 7 đề án chiến lược; 7 quy hoạch; 7 nhóm chương trình đề án; 6 dự án Luật để đảm bảo theo các mục tiêu của Nghị quyết 24/2008/NQ-CP đã đề ra.

Ngày 7.8.2009, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 5385/VPCP-KTN thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố về việc căn cứ nội dung của tiêu chí nông thôn mới, đánh giá thực trạng nông thôn mới, xây dựng nhiệm vụ, nội dung nông thôn mới đến 2020 định hướng đến 2030 của địa phương làm căn cứ tổng hợp xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn nông thôn. Căn cứ Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, xác định nhiệm vụ, nội dung xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành, báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ. Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26/TW.

QN – DN

(lược ghi)