BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các bộ, ngành Trung ương trả lời ý kiến của cử tri Tây Ninh: Bộ Nội vụ trả lời về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã

Cập nhật ngày: 18/06/2009 - 09:09

Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Tây Ninh tại kỳ họp

Qua tiếp xúc cử tri của các vị ĐBQH trước kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: “Đề nghị xem xét bổ sung đối tượng được điều chỉnh của Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 8.8.2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế là cán bộ cấp xã đã lớn tuổi không có khả năng học tập nâng cao trình độ”. Về vấn đề này Bộ Nội vụ trả lời (Tại Công văn số 876/BNV-TCBC ngày 1.4.2009):

Chức danh công chức xã mới được quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21.10.2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường thị trấn; mặt khác cơ chế quản lý công chức cấp xã có đặc thù riêng khác với cơ chế quản lý công chức nói chung và sắp tới trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 121/2003/NĐ-CP có quy định về chính sách tinh giản đối với công chức cấp xã. Do đó, chính sách tinh giản biên chế đối với công chức cấp xã sẽ được điều chỉnh trong Nghị định thay thế Nghị định 121/2003/NĐ-CP sắp tới trình Chính phủ ban hành.

Đối với kiến nghị của cử tri Tây Ninh: “Đề nghị bổ sung cán bộ công chức bán chuyên trách cấp xã vào đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg ngày 15.9.2008 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp và đời sống khó khăn, vì theo Quyết định này thì kể cả những người làm hợp đồng theo Nghị định 68 và Nghị định 204 đều được trợ cấp khó khăn nhưng cán bộ bán chuyên trách cấp xã lại không được trong khi đời sống họ cũng rất khó khăn và tiền chế độ cũng thấp là chưa công bằng”, Bộ Nội vụ trả lời (tại Công văn số 926/BNV-VKH ngày 7.4.2009):

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn, ngày 21.10.2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 121/2003/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn, trong đó quy định cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng.

Sau giai đoạn thực hiện, để tiếp tục tạo bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, đối với cán bộ không chuyên trách, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã xác định: “Cán bộ không chuyên trách thì thực hiện theo hướng khoán kinh phí hoạt động và đóng bảo hiểm tự nguyện”. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đã giao: “Chính phủ quy định khung lương, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã”. Vì vậy, triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ đang khẩn trương soạn thảo Nghị định quy định về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn để trình Chính phủ ban hành, trong đó quy định về phụ cấp và khoán kinh phí đối với cán bộ không chuyên trách nhằm giải quyết những khó khăn trong đời sống của cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

THANH NHÀN

(lược ghi)