Các địa phương: Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5

Cập nhật ngày: 30/08/2012 - 04:41

(BTNO)- Trong hai ngày 29 và 30.8.2012, huyện Tân Châu và Gò Dầu đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và các văn bản của Bộ Chính trị khóa XI cho các đại biểu là lực lượng cán bộ chủ chốt của các địa phương.

* Tân Châu: Tham dự hội nghị có trên 200 đại biểu là huyện ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; bí thư, phó bí thư các chi - đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Ban giám hiệu các trường THPT, Trung tâm GDTX huyện; các đồng chí ủy viên thường vụ, ủy viên Ủy ban kiểm tra, cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy xã/thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai, quán triệt Nghị quyết số 15 ngày 1.6.2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Việc học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của các kết luận, nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; trang bị kiến thức lý luận để vận dụng một cách sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - xã hội ở địa phương.

Công Điều

 

* Gò Dầu: Các đại biểu được nghe các kết luận của Trung ương về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ ba (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách đến năm 2020; Nghị quyết số 15 (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội luật gia Việt Nam...

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch của Huyện ủy Gò Dầu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Theo kế hoạch huyện Gò Dầu sẽ tạo điều kiện giải quyết việc làm hàng năm cho 2.700 lao động, phấn đấu đến hết năm 2015 giảm tỷ lệ thất nghiệp còn 3%; mở rộng đối tượng thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế đến năm 2015 đạt từ 60 đến 70%; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm là 2,5%.

Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi; phấn đấu đến năm 2015 bảo đảm các gia đình có công với cách mạng có mức sống bằng mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn huyện; duy trì trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 hàng năm đạt 100%, trẻ em 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 95 % trở lên; phấn đấu năm 2013 đạt chuẩn phổ cập bậc trung học 9/9 xã, thị trấn. Tiếp tục duy trì và nâng cao chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; năm 2015 đạt bình quân 4,5 bác sĩ/10.000 dân…

Nguyễn Bình