UBND tỉnh chỉ đạo:

Các huyện, thành phố khẩn trương xử lý các tuyến kênh không còn sử dụng

Cập nhật ngày: 10/08/2016 - 05:22

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Tây Ninh báo cáo bổ sung những nội dung: Xác định nguồn gốc đất kênh; lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân Thành phố đối với tuyến kênh TN17-13-10, đoạn kênh TN11A-2-3 từ K0+213 đến K0+284 (71m) và xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất kênh không đúng quy định.

UBND huyện Dương Minh Châu xác định nguồn gốc đất kênh; xác định diện tích đất của từng hộ lấn chiếm kênh TN0 đoạn K8+200 đến Kc=K13+112; Rà soát lại các số liệu giữa Báo cáo số 59/BC-UBND ngày 10.3.2016 và các tài liệu liên quan kèm theo Báo cáo số 59/BC-UBND và xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất kênh không đúng quy định.

UBND huyện Châu Thành khẩn trương tổng hợp báo cáo kết quả xử lý các tuyến kênh không còn sử dụng gồm: kênh TN17-16A đoạn từ K1+562 đến Kc=K3+003; kênh TN21-13 đoạn từ K0+600 đến Kc=K1+37; kênh TN 17-7B đoạn từ K2+630 đến K2+950 và xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất kênh không đúng quy định, đặc biệt là tuyến kênh TN21-13.

UBND huyện Trảng Bàng khẩn trương tổng hợp báo cáo kết quả xử lý các tuyến kênh không còn sử dụng gồm: kênh N14-1 từ K0 đến Kc=K0+931; kênh N20-18-13 từ K0 đến Kc=K1+094; kênh N12-1A từ K0 đến Kc=K0+924; kênh N20-16-1 từ K0 đến Kc=K0+600; kênh trạm bơm An Thành và xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất kênh không đúng quy định.

Nội dung báo cáo của UBND huyện Châu Thành và Trảng Bàng phải đảm bảo theo yêu cầu của UBND tỉnh gồm: Hiện trạng đất kênh không còn sử dụng; số hộ dân lấn chiếm, diện tích lấn chiếm từng hộ; xác định rõ nguồn gốc đất kênh; có ý kiến của Thường trực Huyện uỷ và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để thống nhất chủ trương; đề xuất phương án sử dụng diện tích đất các tuyến kênh không còn sử dụng gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nguồn tayninh.gov.vn