Các huyện/thị: Triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI

Cập nhật ngày: 15/09/2012 - 05:35

Vừa qua, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khoá XI

* Thị xã: Hội nghị diễn ra trong hai ngày 13 – 14.9, với sự tham dự của hơn 260 đại biểu là cán bộ chủ chốt của Thị xã.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai, quán triệt Kết luận số 20-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 22-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về việc tổng kết Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 23-KL/TW, ngày 29/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI  về một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 1/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020;… và các kế hoạch, chương trình hành động của Thị xã thực hiện các kết luận, nghị quyết trên.

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 12/7/2012 của Tỉnh ủy Tây Ninh về xây dựng và phát triển thị xã Tây Ninh giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020.

Phương Ngân

  * Cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Dương Minh Châu tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) tới các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các cán bộ chủ chốt của huyện.

Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập 5 chuyên đề thuộc các nội dung của Nghị quyết TW5 (khóa XI) gồm: tổng kết thi hành hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tổng kết thực hiện Nghị quyết TW7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến 2020 và Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng triển khai một số Kết luận, Quy định của BCH TW Đảng và Bộ Chính trị (khóa XI).

Thông qua việc học tập các nội dung của NQ TW 5 (khóa XI), mỗi cán bộ, đảng viên sẽ nắm vững những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác để tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân.

Trúc Ngân

 

* Trảng Bàng: Trên 200 đại biểu nguyên là lãnh đạo Huyện ủy và các đồng chí đương nhiệm, bí thư các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn tham dự hội nghị.

 Hội nghị đã nghe các đồng chí lãnh đạo Ban thường vụ Huyện ủy triển khai các nội dung kết luận Nghị quyết TW5 (khóa XI). Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian đóng góp ý kiến cho các dự thảo kế hoạch của Huyện ủy Trảng Bàng về thực hiện kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và kế hoạch thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Thông qua hội nghị, Ban thường vụ Huyện ủy Trảng Bàng sẽ hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch hành động, xác định những biện pháp quan trọng cần tập trung thực hiện, cụ thể hoá nghị quyết, kết luận thành các đề án, dự án, cơ chế, chính sách, chương trình công tác, chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện hàng năm để sớm đưa nghị quyết và các kết luận đi vào cuộc sống.

Tấn Trung