BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cải cách Hành chính: Chất lượng phục vụ được nâng lên

Cập nhật ngày: 27/09/2013 - 10:04
Công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân đảm bảo đúng quy định. Hầu hết hồ sơ của cá nhân, tổ chức được tiếp nhận đã được giải quyết trước và đúng hạn.

Người dân đến quan hệ về thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa ở UBND xã An Tịnh (huyện Trảng Bàng)

(BTN) - Theo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, qua hai năm rưỡi thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần IX về “Cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2015”, công tác CCHC của các cấp, các ngành đạt được nhiều kết quả tích cực. Chất lượng phục vụ người dân của các cơ quan hành chính Nhà nước được nâng lên.

Công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đảm bảo kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn của địa phương và chất lượng được nâng lên. Qua hai năm rưỡi, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành 257 văn bản QPPL, trong đó gồm 81 Nghị quyết của HĐND, 176 Quyết định QPPL của UBND tỉnh. Tỉnh cũng đã rà soát 610 văn bản, trong đó có 139 văn bản hết hiệu lực. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cơ chế một cửa hiện đại, công khai, minh bạch các TTHC.

Từ đó, giúp giảm thời gian chờ đợi của người dân và giảm áp lực công việc cho cán bộ ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời nâng cao trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức và sự hài lòng của người dân khi thực hiện TTHC. Liên tiếp trong hai năm 2011 và 2012, tỉnh Tây Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và biểu dương về công tác cải cách và kiểm soát TTHC.

Công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân đảm bảo đúng quy định. Hầu hết hồ sơ của cá nhân, tổ chức được tiếp nhận đã được giải quyết trước và đúng hạn. Một số TTHC ở các lĩnh vực như cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng đã được giải quyết sớm hơn thời gian quy định. Tính đến giữa năm 2013, toàn tỉnh có 123 cơ quan thực hiện cơ chế một cửa (trong đó có 19/19 sở và cơ quan thuộc UBND tỉnh, 9/9 huyện, Thị xã và 95/95 xã, phường, thị trấn).

Về thực hiện cơ chế một cửa hiện đại, tính đến nay, toàn tỉnh có 5/9 đơn vị huyện, Thị xã thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, Thị xã. Từ khi ứng dụng cơ chế một cửa hiện đại, việc giải quyết TTHC ở các huyện, Thị xã được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn hằng tháng ngày càng tăng dần. Hiện nay tỉnh đang tiếp tục triển khai phần mềm một cửa điện tử cho 4 huyện còn lại.

Công tác tổ chức bộ máy Nhà nước tiếp tục được duy trì ổn định, hoạt động có hiệu quả, đã khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Trong thời gian qua, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) được chú trọng theo hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ đó chất lượng đội ngũ CB, CC, VC được nâng lên. Tổng số CB, CC, VC toàn tỉnh hiện có 21.104 người (kể cả cấp xã). Trong đó có 224 người có trình độ sau đại học (tăng 36,8% so với năm 2010); 10.014 người có trình độ đại học (tăng 14,8% so với năm 2010)…

Công tác cải cách tài chính công đã đạt được một số kết quả nhất định và có bước chuyển biến tích cực, góp phần tiết kiệm quản lý hành chính Nhà nước, tăng thu nhập cho CB, CC, VC. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước thời gian qua cũng đạt được một số kết quả nhất định.

Cụ thể như đã triển khai họp trực tuyến, họp không giấy, phần mềm quản lý văn phòng điện tử... tạo tiền đề cho việc áp dụng phương pháp mới vào công tác quản lý hành chính Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và giải quyết công việc hành chính. Từ đó từng bước giúp cho CB, CC, VC, tổ chức, cá nhân có thể trao đổi công việc, tìm hiểu thông tin về TTHC, và giúp cho lãnh đạo các cấp có thể theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo điều hành tốt hơn, đảm bảo công tác quản lý hành chính Nhà nước trong thời gian tới phát triển phù hợp với lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử của cả nước…

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, công tác CCHC trong thời gian qua vẫn còn những khó khăn hạn chế: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC ở một số ngành, cấp chưa được quan tâm đúng mức; việc triển khai nhiệm vụ CCHC còn chậm, chưa đạt yêu cầu chỉ đạo; một số văn bản QPPL do cấp huyện, xã ban hành còn sai sót về thể thức, thẩm quyền, chất lượng chưa đạt yêu cầu; TTHC ở một số lĩnh vực chưa được các cơ quan, đơn vị rà soát nghiên cứu, kiến nghị đơn giản hoá kịp thời; vẫn còn có đơn vị chưa công khai TTHC đúng quy định tại nơi giao dịch.

Một số lĩnh vực TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông còn hạn chế. Việc phân cấp quản lý tại một số lĩnh vực chưa toàn diện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được tích cực triển khai, nhưng tiến độ thực hiện còn chậm và hiệu quả chưa cao. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính chưa đồng bộ, một số đơn vị triển khai chậm, tính chủ động chưa được đề cao.

Trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa cao, chưa quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, giáo dục thường xuyên đối với CB, CC, VC nên nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính năng động sáng tạo của một số CB, CC, VC chưa cao; có nơi CB, CC, VC còn nhũng nhiễu gây phiền hà cho nhân dân…

N.H