Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cải cách hành chính: Hồ sơ quá hạn phần lớn thuộc lĩnh vực đất đai 

Cập nhật ngày: 08/12/2023 - 14:37

BTNO - UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh, năm 2023 đã triển khai kịp thời các kế hoạch thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Công chức UBND phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị phân tích và khuyến nghị các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tây Ninh. Kết quả phân tích nhận định “quy mô, năng lực, sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh chậm cải thiện, vẫn ở nhóm cuối của khu vực Đông Nam bộ”.

Hiện nay, tỉnh đang rà soát lại và xây dựng các giải pháp trọng tâm khắc phục những hạn chế của Đề án cải thiện điểm số, nâng cao vị trí xếp hạng đối vói các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS… trên địa bàn tỉnh, đánh giá hiệu quả của Đề án.

Tây Ninh đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh, xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm dễ sử dụng, thân thiện với người dùng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Thực hiện công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh năm 2022, kết quả khảo sát đánh giá năng lực nhân sự kế hoạch đầu tư và tài nguyên - môi trường. Các báo cáo làm rõ hơn kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của cấp sở, ban, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố.

Triển khai Đồ án “Rà soát, điều chỉnh biên chế gắn với vị trí việc làm công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh của tỉnh Tây Ninh” và  Đề án thí điểm thi tuyển chức danh phó giám đốc sở và tương đương thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP, phương án sử dụng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2023-2026.

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/ND-CP cho 57 trường hợp. Tập trung xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Công chức UBND xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tỉnh đã triển khai Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12.7.2023 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, câp xã giai đoạn 2023-2030. Rà soát các quy định, tiêu chuẩn của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2023-2025. Báo cáo Bộ Nội vụ danh sách đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Năm 2023, UBND tỉnh công bố 1.777 dịch vụ công trực tuyến, đạt khoảng 96% số TTHC của tỉnh. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn tỉnh đạt 39,1%.

Hệ thống văn phòng điện tử đã được nâng cấp đáp ứng yêu cầu về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hệ thống hành chính Nhà nước và được kết nối trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đã được kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Tỉnh kịp thời công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ. Đẩy mạnh công tác kiểm soát chất lượng và công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử và danh mục TTHC tại 3 cấp chính quyền theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC.

Kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC từ ngày 15.12.2022 đến ngày 14.11.2023 có 97,3% hồ sơ đã giải quyết trước hạn, đúng hạn, 0,9% hồ sơ chưa giải quyết còn hạn; 1,6% hồ sơ quá hạn và 0,2% hồ sơ chưa giải quyết quá hạn. Hồ sơ trễ hạn chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai.

Việt Đông – Phương Thuý