BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cải cách hành chính:UBND Thị xã triển khai cơ chế một cửa điện tử

Cập nhật ngày: 08/04/2010 - 05:50

Hiện nay, công tác cải cách thủ tục hành chính ở Tây Ninh đã hoàn thành giai đoạn 2 – rà soát thủ tục hành chính của Đề án 30.

100% đơn vị sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa. Trong đó, UBND Thị xã đang triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý theo cơ chế một cửa điện tử, dự kiến đi vào hoạt động tháng 10.2010.

Tiếp tục thực hiện liên thông giữa các cơ quan hành chính cùng cấp trong các lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép thực hiện quảng cáo và thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền trong lĩnh vực đất đai tại UBND cấp xã và huyện.

Hiện có 27/125 đơn vị thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, trong đó đã cấp giấy chứng nhận cho 15 đơn vị và đang xây dựng 12 đơn vị.

Quý II-2010 sẽ tổ chức sơ kết giai đoạn 2 Đề án 30 và tiếp tục thực hiện các bước đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Ở lĩnh vực tài chính công, 100% đơn vị sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn tiếp tục thực hiện giao khoán biên chế và kinh phí theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; 197/622 đơn vị sự nghiệp có thu công lập thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đạt tỷ lệ 31,7%; 1 đơn vị thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập (Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh).

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, đã cử 35 cán bộ đi học cao học, ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định thực hiện chính sách đào tạo và thu hút nhân tài. Thông qua đề án “Hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học dành cho học sinh, sinh viên, học viên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2009 – 2015” và đề án “Đào tạo cán bộ công chức, viên chức trình độ sau đại học tại các cơ sở nước ngoài”.

HY UYÊN