BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cán bộ, công chức có thể bị cách chức nếu kê khai tài sản, thu nhập không trung thực

Cập nhật ngày: 11/11/2011 - 12:05

(BTNO)- Tại Hội nghị sơ kết 5 năm phòng chống tham nhũng do Tỉnh uỷ tổ chức, Chánh Thanh tra Lê Ngọc Rửa đã triển khai Nghị định 68/2011/NĐ-CP ngày 8.8.2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 9.3.2007 về minh bạch tài sản, thu nhập.

Quán triệt Nghị định 68/2011/NĐ-CP, Chánh Thanh tra Lê Ngọc Rửa cho rằng Nghị định 68 lần này có nhiều điểm mới, khắc phục được những bất cập của Nghị định 37/2007/NĐ-CP trước đây. Đặc biệt là quy định cụ thể biện pháp xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức khi vi phạm quy định về kê khai tài sản. Theo đó, cán bộ, công chức bị kết luận là không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập thì tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị kỷ luật theo các hình thức như: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương,... thậm chí có thể bị cách chức.

CB - CC phải tiến hành kê khai cho tổ chức các tài sản hay thu nhập có giá trị từ 

50 triệu đồng trở lên

Nghị định 68/2011/NĐ-CP cũng quy định rõ hơn các khái niệm kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, khái niệm kê khai tài sản, thu nhập bổ sung. Qua đó tạo điều kiện cho người có nghĩa vụ phải kê khai và cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền tổ chức thực hiện phân biệt kê khai tài sản, thu nhập lần đầu với kê khai tài sản, thu nhập bổ sung, góp phần đơn giản hoá quá trình kê khai tài sản, thu nhập các lần tiếp theo, xác định chính xác, không để lọt đối tượng phải kê khai. Hơn nữa, theo quy định tại Nghị định 68/2011/NĐ-CP lần này việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung chỉ áp dụng khi người kê khai có biến động về tài sản.

Về vấn đề quản lý bản kê khai, theo quy định Nghị định 37/2007/NĐ-CP thì bản kê khai tài sản, thu nhập được quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ cán bộ và chỉ được khai thác, sử dụng trong một số trường hợp nhất định. Quy định này chưa tạo được sự công khai, minh bạch trong kê khai; chưa giúp cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; làm cho việc kê khai thiếu thực chất, còn biểu hiện hình thức trong kê khai tài sản thu nhập. Để khắc phục hạn chế này, tại Điểm 5 Khoản 3 Điều 1 Nghị định 68 đã bổ sung thêm quy định về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.

Theo đó, bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai phải công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình thường xuyên làm việc. Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND phải công khai tại hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú của người đó. Bản kê khai tài sản, thu nhập của người dự kiến được bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, HĐND phải được công khai với ĐBQH, đại biểu HĐND tại các kỳ họp.

Việc bổ sung quy định về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tạo được sự công khai, minh bạch trong kê khai; giúp cơ quan, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; làm cho việc kê khai thực chất hơn. Qua đó thể hiện đúng tinh thần của Nghị định là “kê khai thì phải công khai”.

Nghị định 68/2011/NĐ-CP cũng bổ sung thêm căn cứ yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập, đó là khi thấy cần có thêm thông tin phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản. Việc bổ sung này vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay vừa phù hợp với quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.

Võ Cường