Cán bộ, công chức “hành dân” sẽ bị xử lý nghiêm

Cập nhật ngày: 08/09/2018 - 05:41

BTN - “Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, tham nhũng, hách dịch, cửa quyền”- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định.

UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác dân vận tại các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Theo đánh giá của Ban Dân vận Trung ương, hiện nay, công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước ở một số lĩnh vực, việc công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân còn hạn chế, vẫn còn cán bộ, công chức có thái độ phục vụ chưa tốt khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có lúc, có nơi còn hình thức, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có lúc chưa kịp thời.

Ðể thực hiện tốt và có hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 114-KL/TW ngày 14.7.2015 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng (khoá XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp”; Nghị định số 45/2010/NÐ-CP ngày của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Thực hiện tốt và có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở.

Ðẩy mạnh tăng cường, tập trung thực hiện tốt và có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2016-2020. Ðồng thời xây dựng và thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” trong đội ngũ cán bộ, công chức gắn với phong trào “Dân vận khéo”.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả, thời gian làm việc, quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn.

“Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, tham nhũng, hách dịch, cửa quyền”- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định.

Ðức An