Thời Sự - Chính trị   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cán bộ, đảng viên cần tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng 

Cập nhật ngày: 22/05/2024 - 14:48

BTN - Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị.

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị”. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Để thực hiện nhiệm vụ này đạt hiệu quả cao trong thực tiễn, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc về những nội dung trọng tâm của công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Giáo viên đang truy cập internet tại thư viện Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh thị xã Trảng Bàng.

Trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên

Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động. Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, internet và các nền tảng mạng xã hội; các thế lực thù địch có hệ thống, tổ chức vô cùng tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm, sử dụng các chiêu thức, thủ đoạn mới để thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, nhất là trên môi trường mạng xã hội hiện nay. Chúng luôn có tư tưởng và chưa bao giờ từ bỏ ý định chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mọi mặt, lĩnh vực, không chỉ đơn thuần là vấn đề lý luận mà bao gồm tất cả những vấn đề thực tế mới phát sinh; xuyên tạc, phủ định chủ trương, chính sách vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những luận điệu xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng của các phần tử chống đối đòi xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Điều 4 trong Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm làm phân tán, suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động cán bộ, đảng viên và nhân dân “Tự diễn biến, tự chuyển hoá”, từ đó mưu tính lật đổ chế độ XHCN ở nước ta.

Thực tế, kể từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ bản chất “chống cộng” và đang tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, mà mũi nhọn là tấn công vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng. Vì vậy, đẩy mạnh đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó có giải pháp phòng, chống hiệu quả. Theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình bền vững, ổn định để cùng phát triển đất nước. Cùng hướng tới mục tiêu là bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); làm thất bại mọi diễn biến, âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là phương thuốc hữu hiệu để đập tan sự hoài nghi, thù địch, quan điểm sai trái phản động, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hoá.

Tăng cường đấu tranh trên mạng xã hội

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đảng viên được quy định tại Ðiều lệ Ðảng, nhất là “Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng”, gắn với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là “công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ… của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 4.4.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch. Thực hiện nghiêm: Quy định số 37-QÐ/TW, ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, trong đó đặc biệt chú ý đến Ðiều 3, Ðiều 4, Ðiều 5 quy định các hành vi nghiêm cấm đối với cán bộ, đảng viên khi sử dụng internet, mạng xã hội.

Hiện nay, các nền tảng mạng xã hội dùng thuật toán ưu tiên và lựa chọn cung cầu, nếu ai thích xem một vấn đề hay đề tài nào nhiều thường xuyên thì các tài khoản của mạng xã hội sẽ tự chuyển vào tài khoản của từng cá nhân… Do đó, trong thời gian tới, khi tham gia sử dụng mạng xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm trong chia sẻ, lan toả, phủ xanh thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, góp sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, bảo vệ Ðảng, bảo vệ chế độ. Nếu mỗi một cán bộ, đảng viên chúng ta dùng smartphone, Facebook, Zalo… có sự sàng lọc, mỗi ngày chủ động chia sẻ một bài báo hay, một video clip tốt, viết một bình luận tích cực, tìm kiếm một thông tin tốt đẹp, gửi đi thông điệp hay thì chính ta đã góp phần làm cho công tác tư tưởng tốt hơn và không còn lỗ hổng để các phần tử bất mãn, cơ hội có đất dụng võ.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức; chú trọng tuyên truyền Luật An ninh mạng; An toàn thông tin mạng và các quy tắc ứng xử văn minh trên môi trường mạng xã hội.

Trước sự vận động, biến đổi phức tạp của tình hình hiện nay, Đảng ta nhận định chúng ta đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội đan xen với nguy cơ, thách thức, hàng loạt các vấn đề phức tạp về kinh tế, chính trị, xã hội, thiên tai, dịch bệnh… đang đặt ra bức xúc đòi hỏi Đảng, Nhà nước ta phải nhận thức và vận dụng sáng tạo các quy luật khách quan, từng bước làm sáng tỏ về mặt lý luận, thực tiễn nhiều vấn đề về mặt kinh tế, xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là phương thuốc hữu hiệu để đập tan sự hoài nghi, thù địch, quan điểm sai trái phản động, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, góp phần tích cực để phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng hiện nay.

Đây cũng là phương thuốc hữu hiệu nhất để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, ở mọi phương diện là cơ sở để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không để các thế lực thù địch, phản động nào có cơ hội và có thể cản bước, ngăn đường chúng ta đi tới.

Thường xuyên cung cấp bài viết, tài liệu chính thống và thông tin mang tính định hướng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân qua kênh báo cáo viên, tuyên truyền miệng, báo chí, truyền thông, sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch trên mạng xã hội, tăng tính tương tác gần gũi, dễ tiếp cận với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khắc phục tình trạng “lực lượng chuyên trách” hoặc “chủ yếu nội bộ đảng viên” tăng cường tương tác và hướng đến các đối tượng cần được tiếp cận.

Khi xuất hiện các vụ việc “nóng, nhạy cảm” cần tích cực, khẩn trương, chỉ đạo thống nhất, đồng loạt công tác đấu tranh phản bác trên mạng xã hội và trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Hoàn thiện các khuôn khổ hệ thống pháp lý về mạng xã hội phù hợp với văn hoá, luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Đình Nhung