BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cán bộ đảng viên huyện Gò Dầu được quần chúng góp ý đều nghiêm túc sửa chữa những khuyết điểm

Cập nhật ngày: 24/04/2009 - 11:21

Tính đến cuối tháng 3.2009, tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện đều đã tổ chức tiếp xúc lấy ý kiến quần chúng nhân dân.

Cụ thể, toàn huyện đã tổ chức được 127 cuộc, với 2.368 quần chúng nhân dân tham dự. Trong đó tổ chức lấy ý kiến quần chúng ở cơ quan đơn vị là 22 cuộc, với 278 người tham dự; tổ chức lấy ý kiến nhân dân ở ấp (khu phố) được 105 cuộc, với 2.090 người tham dự. Tại các hội nghị đã có 436 ý kiến đóng góp. Trong đó có 152 ý kiến đóng góp cho cơ quan đơn vị về công tác xây dựng Đảng, 45 ý kiến đóng góp về đạo đức lối sống, về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí quan liêu; 49 ý kiến đóng góp về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 190 ý kiến đóng góp về các lĩnh vực khác. Về mặt ưu điểm, quần chúng nhân dân nhận xét là các cơ quan có chuyển biến về cải cách hành chính theo hướng tích cực; đa số cán bộ đảng viên tận tình phục vụ nhân dân. Những đảng viên được quần chúng giới thiệu có sửa chữa khuyết điểm. Sau hai năm thực hiện, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có sức lan toả đến quần chúng nhân dân, làm cho người dân hiểu sâu sắc hơn về những giá trị đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên quần chúng nhân dân cũng mạnh dạn nêu lên những khuyết điểm, yếu kém của tổ chức Đảng, chính quyền và các cá nhân cán bộ, đảng viên ở Gò Dầu như: Một số tổ chức cơ sở Đảng chưa đẩy mạnh thực sự công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng. Sự quan tâm của chính quyền trong công tác vệ sinh môi trường, giao thông, nông nghiệp có lúc, có nơi còn chậm, chưa kịp thời. Về công tác xoá đói, giảm nghèo có nơi khảo sát hộ nghèo chưa chính xác, do đó khi Nhà nước có chính sách hỗ trợ người nghèo thì còn tồn tại nhiều bất hợp lý, gây bất bình trong nhân dân. Trong sinh hoạt, các chi bộ Đảng ít đưa chuyên đề về tấm gương người tốt, việc tốt để nhân rộng. Một số ít chi bộ làm công tác giáo dục chưa sâu, nên dẫn đến một số cán bộ suy thoái về đạo đức. Về khuyết điểm của cán bộ, đảng viên có 45 ý kiến đóng góp. Trong đó đáng lưu ý, vẫn còn tình trạng một số cán bộ, đảng viên còn gây phiền hà cho nhân dân, chưa thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm, tận tâm phục vụ nhân dân, nhất là ở các ngành địa chính, tư pháp… Còn có trường hợp đảng viên uống rượu, khi vào dự họp phát biểu không chuẩn, lớn tiếng với nhân dân; một bộ phận nhỏ đảng viên có mối quan hệ láng giềng chưa tốt cần sửa đổi. Còn một số cán bộ đảng viên chưa phát huy cao trách nhiệm trong việc tự rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, chưa thật sự gần gũi quần chúng, chưa phát huy mạnh tính tự giác trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Từ ý kiến đóng góp của quần chúng đại bộ phận cán bộ đảng viên đều nghiêm túc sửa chữa những khuyết điểm của mình, thể hiện qua việc chấn chỉnh, sửa đổi lối làm việc và phong cách giao tiếp với nhân dân.

D.H