BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần có chương trình cụ thể để phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực

Cập nhật ngày: 16/03/2011 - 12:08

Công tác thi đua khen thưởng phải bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

Tại Thông báo số 52/TB-VPCP, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần có kế hoạch, chương trình cụ thể bám sát nhiệm vụ chính trị để tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý các Bộ, ngành, địa phương cần hướng các phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả 6 nhóm giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Thủ tướng, các phong trào thi đua yêu nước phải gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đặc biệt lưu ý về việc "thực hành tiết kiệm chống lãng phí" và  tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua, các Bộ, ngành, địa phương cũng phải chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng phải kịp thời, chính xác, tăng cường khen thưởng các đơn vị cơ sở, công nhân, người lao động, người trực tiếp sản xuất, công tác.

Với công tác thông tin truyền thông, nhiệm vụ là phải thường xuyên nêu gương các điển hình tiên tiến xuất sắc, các tấm gương tiêu biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến...

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ phát động phong trào thi đua cả nước với chủ đề "Xây dựng nông thôn mới".

(Theo chinhphu.vn)