Thời Sự - Chính trị   Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Báo Tây Ninh (5/10/1946-5/10/2021)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái:

Cần tiếp tục gìn giữ, phát huy, vun đắp truyền thống 75 năm hình thành và phát triển Báo Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 04/10/2021 - 01:00

BTN - Báo Tây Ninh cần bám sát mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo và thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong điều hành, dần chuẩn hoá về đội ngũ.

Ông Phm Hùng Thái - Phó Bí  thư Thường trực Tỉnh uỷ (thứ hai từ trái sang) chúc mừng 3 nhà báo được tặng bằng khen của UBND tỉnh tại Hội Báo xuân năm 2021. Ảnh: XV

“Để Báo Tây Ninh hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới, trước hết, tập thể lãnh đạo và người làm báo Báo Tây Ninh cần phải tiếp tục gìn giữ và phát huy, vun đắp và làm tươi sáng hơn truyền thống 75 năm hình thành và phát triển.

Thứ hai, Báo Tây Ninh cần tiếp tục xây dựng một tập thể thực sự đoàn kết; đội ngũ cán bộ, những người làm báo bảo đảm điu kin tiêu chun, nâng cao trình độ nghiệp vụ kỹ năng tác nghip và lý lun chính trị để đáp ứng yêu cu, mc tiêu phát trin báo chí cách mng Vit Nam, theo tinh thn Nghị quyết Đại hi ln thứ XIII ca Đảng đã đề ra. Đó là xây dng nn báo chí, truyn thông chuyên nghip, nhân văn và hin đại".

Muốn vậy, Báo Tây Ninh cần bám sát mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo và thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong điều hành, dần chuẩn hoá về đội ngũ.

Đặc biệt, luôn có sự đổi mới về tư duy, sáng tạo; ứng dụng mạnh mẽ những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ phù hợp với xu thế báo chí hiện đại, kịp thời phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời, chính xác, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng phát triển của địa phương đến các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của xã hội… với phương châm “cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, những quan điểm lệch lạc, sai trái; tiếp tục thực hiện tốt vai trò “cầu nối” giữa cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội với nhân dân trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân trong lãnh đạo, điều hành, phát triển của địa phương.

Trong thời điểm hiện nay, Báo Tây Ninh cần phải kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên như lời Bác Hồ đã từng căn dặn “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thấm nhuần đạo đức nghề nghiệp, nỗ lực rèn luyện “bút sắc, lòng trong, tâm sáng” để hoàn thành tốt vai trò của “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng”, bảo đảm phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị ở địa phương”.

Trần Văn - Hữu Thiện