Chấn chỉnh việc sử dụng tiền lẻ tại lễ hội và cơ sở tín ngưỡng

Cập nhật ngày: 14/01/2015 - 12:00

.

Đây là việc làm cần thiết của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá truyền thống, tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời góp phần bảo vệ giá trị và hình ảnh đồng tiền Việt Nam.

Chuẩn bị cho mùa lễ hội 2015 đang tới rất gần, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Ban Quản lý di tích các tỉnh, thành tiếp tục chấn chỉnh các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động lễ hội, tín ngưỡng thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc sử dụng, lưu thông đồng tiền Việt Nam đảm bảo an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội tại các di tích, công trình tín ngưỡng, nơi tổ chức lễ hội.

Đồng thời, các địa phương cần tăng cường rà soát không để các hoạt động dịch vụ về đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch tồn tại trong khuôn viên di tích và lễ hội.

Ban quản lý các đơn vị tín ngưỡng, tôn giáo, địa phương nơi tổ chức lễ hội cần vận động, hướng dẫn du khách thực hiện nếp sống văn minh, sử dụng đồng tiền hợp lý, có mục đích văn hoá, khắc phục tình trạng sử dụng tuỳ tiện đồng tiền Việt Nam (đặc biệt là tiền mệnh giá nhỏ) và tiền quốc tế (nếu có) trong các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội; tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm…

Đầu năm 2014, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Văn bản gửi các địa phương về việc tăng cường quản lý và chấn chỉnh việc lưu thông, sử dụng đồng tiền Việt Nam có mệnh giá nhỏ trên địa bàn, đặc biệt là tại các công trình tín ngưỡng, lễ hội.

Qua một năm triển khai thực hiện, dịch vụ đổi tiền lẻ trong khuôn viên, di tích và lễ hội đã được chấn chỉnh. Việc sử dụng tiền mệnh giá nhỏ đã có những chuyển biến tích cực, hiện tượng cài đặt, thả tiền, ném tiền lẻ tại các di tích, lễ hội đã giảm, song chưa triệt để.

Nguồn  TTXVN/Vietnam+