BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được nâng lên

Cập nhật ngày: 19/08/2012 - 04:51

(BTNO) - Theo Tỉnh uỷ Tây Ninh, trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về “đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”, các cấp uỷ đã nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo chính quyền thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo xây dựng tổ chức chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng vững mạnh, giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở xã, phường, thị trấn trong tỉnh nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, kiên định, vững vàng về chính trị, có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân, tích cực học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tỉnh uỷ Tây Ninh cho biết, vào thời điểm tháng 4.2002, toàn tỉnh có 90 đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn với 835 chi bộ trực thuộc, 02 chi bộ cơ sở (xã Tân Hoà, xã Thạnh Bắc); có 480 ấp, trong đó 447 ấp có chi bộ, 17 ấp có tổ đảng, 16 ấp có đảng viên lẻ. Tổng số đảng viên sinh hoạt là 8.443 đồng chí – chiếm 52,58% tổng số đảng viên toàn tỉnh (16.057). Sau 10 năm, đến nay toàn tỉnh có 95/95 xã, phường, thị trấn là đảng bộ cơ sở; 533/533 ấp, khu phố đều có chi bộ; tổng số đảng viên là 15.968 đồng chí.

Công tác khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được các cấp uỷ thực hiện ngày càng nền nếp hơn.

Năm 2011, đánh giá về chất lượng tổ chức cơ sở đảng, 74/95 cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh (77,89%); 19/95 cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (20%); 01/95 cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ (1,05%). So với năm 2002, cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh giảm 0,37%, cơ sở đảng yếu kém, giảm 1,12%. Riêng các xã biên giới có 14/20 cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh (70%); 5/20 cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (25%); 01/20 cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ (5%). So với năm 2002, số cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh giảm 5%, không còn cơ sở đảng yếu kém.

Về chất lượng đảng viên, năm 2011, có 14.257/15.691 đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn được đánh giá chất lượng. Trong đó, đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 3,63%; đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 89,86%; đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ chiếm 5,77%; vi phạm tư cách hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,72%. So với năm 2002, đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảm 26,58%; vi phạm tư cách hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ giảm 1,07%.

Công tác kết nạp đảng viên được các cấp uỷ đặc biệt quan tâm, bảo đảm chất lượng. Từ năm 2002 – 2011, toàn tỉnh đã kết nạp được 12.352 đảng viên, trong đó xã, phường, thị trấn đã kết nạp được 6.811 đảng viên, bình quân hằng năm kết nạp được 1.200 đảng viên, nâng tổng số đảng viên xã, phường, thị trấn từ 9.256 đảng viên (năm 2002) lên 15.868 đảng viên (năm 2011).

Tuy nhiên, Tỉnh uỷ Tây Ninh cũng nhìn nhận, công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) của các ngành, các cấp trên các lĩnh vực chưa đồng bộ; triệt để; công tác quy hoạch, sắp xếp bố trí, đào tạo và tuyển dụng, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức chưa theo quy hoạch, kế hoạch. Một số cấp uỷ còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mối quan hệ phối hợp có nơi chưa đồng bộ; chất lượng, nội dung nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động chưa cao, ban hành chưa kịp thời. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và các đoàn thể vững mạnh chưa có tính vững chắc, chậm củng cố những tổ chức yếu kém; tỷ lệ tập hợp, chất lượng hoạt động của đoàn viên, hội viên chưa cao; hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chưa đi vào chiều sâu. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chưa được phát huy đúng mức. Chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã chưa tương xứng, nhất là đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách.

Trong thời gian tới, Tỉnh uỷ Tây Ninh sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX), Kế hoạch 35-KH/TU của Tỉnh uỷ, Thông báo số 176-TB/TW ngày 13.4.2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về “đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”. Đẩy mạnh việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cũa công tác xây dựng Đảng, chính quyền, là giải pháp mang tính quyết định để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong quy hoạch theo hướng chuẩn hoá, tạo bước đột phá trong công tác tạo nguồn và nâng cao chất lượng cán bộ ở cơ sở; xây dựng kế hoạch và thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý phòng, ban cấp huyện, cán bộ trẻ về giữ chức danh chủ chốt cấp xã; cán bộ chủ chốt cấp xã có đủ điều kiện về công tác tại các phòng, ban của huyện; thí điểm luân chuyển cán bộ giữa các xã, phường, thị trấn. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn. Tăng cường công tác dân vận trong hệ thống các cơ quan Nhà nước.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, uốn nắn, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên; kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ thoái hoá, biến chất, sách nhiễu nhân dân; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên và những vấn đề bức xúc của nhân dân.

HY UYÊN