BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Hội nghị tổ chức triển khai nghị quyết Trung ương 5

Cập nhật ngày: 08/09/2012 - 04:42

(BTNO)- Sáng 7.9.2012, Ban thường vụ Huyện uỷ Châu Thành tổ chức triển khai nghị quyết Trung ương 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khoá XI cho gần 300 đại biểu là lực lượng cán bộ chủ chốt của huyện.

Ông Lê Bá Quế, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Châu Thành triển khai nghị quyết

Hội nghị đã được nghe các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ Châu Thành triển khai, quán triệt nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 1.6.2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”; Kết luận số 20–KL/TW, ngày 25.5.2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tổng kết việc thi hành Hiến pháp 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992; Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25.5.2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và kế hoạch của Huyện uỷ Châu Thành.

Ngoài ra hội nghị còn triển khai đến các đại biểu Kết luận số 23-KL/TW, ngày 25.5.2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI  về “Một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách đến năm 2020”. Việc triển khai học tập nghị quyết Trung ương 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khoá XI nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của nghị quyết, từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Duy Thức