Châu Thành: Hội thảo đầu bờ tổng kết mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng VietGAP

Cập nhật ngày: 14/08/2014 - 06:07

Nông dân ấp Thanh Trung thu hoạch lúa.

Mô hình này được áp dụng tại các ấp Thanh Trung, Thanh Hòa, Thanh Đông và Thanh Phước thuộc xã Thanh Điền. Có 167 hộ nông dân tham gia với tổng diện tích 297,4 ha.

Khi áp dụng mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng VietGAP và cánh đồng mẫu lớn, hiệu quả kinh tế tổng thể trên 1 ha lúa tăng so với ngoài mô hình là 1,6 triệu đồng, tiết kiệm được 40 kg lúa gieo sạ và năng suất bình quân cao hơn 200 kg.

Để có được kết quả trên, nông dân phải áp dụng phương pháp gieo sạ đồng loạt với lượng giống 120 kg/ha, sử dụng giống lúa do Trung tâm giống Tây Ninh và Công ty Lúa Vàng cung cấp, như OM 5451, OM 50404, OM 5464.

Trong thâm canh lúa, bà con đã áp dụng biện pháp 3 giảm 3 tăng, như: dùng giống xác nhận, sạ thưa, sạ hàng, sử dụng phân bón, nông dược theo nguyên tắc 4 đúng, tưới tiêu hợp lý để tránh thất thoát khi thu hoạch…

Trúc Linh