BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật ngày: 20/03/2014 - 07:07

Trong năm 2013, Huyện ủy Châu Thành đã tổ chức triển khai được 19 lớp với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” cho 2.425 cán bộ, đảng viên  đạt 98,97%.

Qua học tập đa số cán bộ, đảng viên đã thể hiện rõ hơn ý thức tự giác, giữ gìn, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cá nhân.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã gắn nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ công tác của mình, xây dựng bổ sung chuẩn mực đạo đức của cơ quan đơn vị và quy chuẩn đạo đức của cán bộ đảng viên.

Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.

Thời gian qua nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều mô hình, cách làm hay từ huyện đến các xã, thị trấn đều gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, điển hình như Đoàn thanh niên có phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác”; Hội Liên hiệp phụ nữ có phong trào “Nuôi heo đất”; Mặt trận Tổ quốc có cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”…

Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân tích cực làm công tác xã hội từ thiện, xây dựng đường giao thông nông thôn…

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở huyện Châu Thành đã và đang từng bước có sức lan tỏa trong các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng ở địa phương.

Nhân dịp này, Huyện ủy Châu Thành đã biểu dương khen thưởng 19 tập thể và 36 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.

Gia Hân