Châu Thành: Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy 

Cập nhật ngày: 28/05/2020 - 14:17

BTNO - Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Huyện ủy Châu Thành đã quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bước đầu đạt một số kết quả.

Huyện đã thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; thực hiện sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đã giảm 15 đơn vị sự nghiệp (sáp nhập 22 trường tiểu học còn 11 trường, giải thể 1 trường tiểu học; hợp nhất Trung tâm Văn hóa thông tin, Đài Truyền thanh, Thư viện thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh).

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Bí thư huyện ủy Châu Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ xã Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Huyện cũng đã tiếp nhận Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở GD&ĐT về trực thuộc UBND huyện. Kết quả, qua sắp xếp đã giảm 11 cán bộ cấp trưởng, 3 cán bộ cấp phó.

Kiện toàn, sắp xếp giảm 2 Ban Chỉ đạo do sáp nhập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm và thủy sản và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch khảm lá cây mì cấp huyện thành Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản; sáp nhập Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Ban Chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hiện tại, toàn huyện còn 52 Ban Chỉ đạo trực thuộc UBND huyện.

Ngoài ra, Huyện ủy Châu Thành còn thực hiện chủ trương 100% bí thư đảng ủy xã, thị trấn không là người địa phương; mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND thực hiện ở 2 xã (An Bình và Phước Vinh); chủ trương trưởng ấp, khu phố là đảng viên được 75/75 ấp, khu phố (đạt 100%); bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố được 34/75 ấp, khu phố, chiếm tỷ lệ 45,33%; bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố đạt 36/75 ấp, khu phố, tỷ lệ 48%.

Công tác cán bộ được quan tâm thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đội ngũ cán bộ thường xuyên được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu công tác. Nhiều quy định về công tác cán bộ được ban hành, tạo cơ sở pháp lý thống nhất triển khai thực hiện. Việc lựa chọn, bố trí cán bộ bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy trình, công khai, minh bạch, góp phần phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn. Các chế độ chính sách cán bộ, đảng viên được thực hiện đúng quy định và kịp thời.

Trong 5 năm qua, cấp ủy các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra 216 tổ chức Đảng và 1.931 đảng viên; giám sát 189 tổ chức và 61 đảng viên; đã xem xét xử lý kỷ luật 35 đảng viên (trong đó khiển trách 25 trường hợp, cảnh cáo 5 trường hợp, cách chức 1 trường hợp, khai trừ ra khỏi Đảng 1 trường hợp).

Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 687 tổ chức Đảng và 163 đảng viên; giám sát 207 tổ chức và 110 đảng viên; đã xem xét xử lý kỷ luật 19 đảng viên (trong đó: khiển trách 10 trường hợp, cảnh cáo 4 trường hợp, cách chức 1 trường hợp, khai trừ ra khỏi Đảng 4 trường hợp).

Công tác dân vận triển khai toàn diện; phương hướng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tích cực đổi mới, hoạt động ngày càng hiệu quả, sát với cơ sở hơn, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thế Lực