BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Triển khai thi hành Hiến pháp 2013

Cập nhật ngày: 14/09/2014 - 08:51

Bà Nguyễn Thị Minh Lý, Phó chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh triển khai các nội dung của Hiến pháp đến đại biểu.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Lý- Phó chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh đã truyền đạt đến các đại biểu nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, nhấn mạnh vào các điểm mới về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các vấn đề về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; chủ quyền Tổ quốc...

Đồng thời, triển khai về Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 14 chương, 212 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2014. Đây là đạo luật quan trọng thể chế hoá quy định Hiến pháp năm 2013 về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước.

Luật quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước, những bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai đối với khu vực nông nghiệp, quy định chặt chẽ chế độ quản lý, sử dụng đất trồng lúa; quan tâm đến vấn đề chất lượng đất, đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường hơn việc vận hành các quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường;  nhằm phát huy nguồn lực từ đất đai; tăng cường công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý, sử dụng đất…

Việc triển khai thi hành Hiến pháp 2013 và Luật đất đai (sửa đổi) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, giúp người dân thấy được quyền và nghĩa vụ của mình được Nhà nước quy định trong Hiến pháp và Luật đất đai (sửa đổi).

Duy Thức