BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Cập nhật ngày: 16/10/2009 - 05:37

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có công văn yêu cầu cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ chủ chốt phải có bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo phải toàn diện trên các mặt: ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; ý thức phục vụ nhân dân; về phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng… Việc nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành bao gồm cả đạo đức, lối sống, phong cách của bản thân và gia đình.

Mỗi cán bộ chủ chốt phải có bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những nội dung, công việc cụ thể, báo cáo chi bộ, đảng uỷ, ban cán sự đảng hoặc đảng đoàn nơi mình công tác góp ý, giúp đỡ, tạo điều kiện thực hiện và định kỳ kiểm điểm những nội dung đó trước chi bộ.

PV