BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên

Cập nhật ngày: 18/09/2009 - 07:52

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới là nội dung cơ bản của Công văn số 794-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông ký ngày 11.9 vừa qua nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Đại đội pháo phòng không 37 ly tự vệ thuộc đơn vị Chi cục thuế Gò Dầu thường xuyên tập luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị uỷ ban hành nghị quyết hoặc bổ sung nghị quyết chuyên đề về công tác này, với yêu cầu nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ lên trên 18%, đơn vị dự bị động viên đủ đảng viên để tổ chức chi bộ, chi uỷ ở cấp đại đội, đảng uỷ ở cấp tiển đoàn. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, chi bộ quân sự cấp xã, đáp ứng yêu cầu tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng ở địa phương.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh được giao nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và đề án xây dựng lực lượng dự bị động viên theo hướng tổ chức lực lượng hợp lý, lấy xây dựng về chất lượng chính trị là chính; tổ chức biên chế tinh gọn, chặt chẽ; trang bị vũ khí phù hợp; được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng- an ninh trong tình hình mới. Các đơn vị dự bị động viên phải được quản lý, huấn luyện chặt chẽ, có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu huy động, mở rộng lực lượng thường trực của quân đội trong mọi tình huống. Bố trí ngân sách thích đáng và đảm bảo chế độ, chính sách cho công tác đăng ký, quản lý, tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động, trang bị đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên.

PV