BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Cập nhật ngày: 24/04/2009 - 11:22

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục có hiệu quả những mặt hạn chế trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua, ngày 21.4.2009 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có Công văn số 691-CV/TU yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp. Ban chỉ đạo các cấp tiến hành xây dựng, bổ sung quy chế làm việc, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, yếu kém; đảm bảo quy chế dân chủ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị, tránh phô trương, hình thức.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề nghị HĐND các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các cấp, các ngành.

PV