baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của BTV Tỉnh uỷ: Hỗ trợ Đoàn Thanh niên tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp

Cập nhật ngày: 06/10/2011 - 10:35

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh là sự kiện chính trị quan trọng để phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp của thế hệ trẻ vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhằm tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức tốt đại hội của Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có văn bản yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng chỉ đạo tổ chức Đoàn trực thuộc chuẩn bị kỹ về nội dung văn kiện. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đoàn các cấp phải bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhi  đồng trong thời kỳ mới. Nội dung Đại hội Đoàn các cấp phải đi sâu đánh giá đúng thực trạng tình hình thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của từng địa phương, đơn vị. Phân tích rõ nguyên nhân hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm và dự báo tình hình trong 5 năm tới.

Tuyên dương những ĐVTN xuất sắc tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đại hội cần kết hợp chỉ đạo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận số 62 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, cũng như việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội; căn cứ vào nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết XI của Đảng để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

UBND cùng cấp và các ban, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh niên tổ chức thành công đại hội của cấp mình.

PV