BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Giải pháp phát triển khoa học, công nghệ từ nay đến năm 2020

Cập nhật ngày: 11/09/2009 - 04:25

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có Chỉ thị thực hiện Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 2 (khoá VIII) về khoa học – công nghệ và nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học- công nghệ (KH- CN) từ nay đến năm 2020 với các nội dung chính:

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về KH- CN; xây dựng cơ chế ứng dụng kết quả nghiệm thu các nhiệm vụ KH- CN, hỗ trợ các sản phẩm nghiên cứu khoa học - công nghệ trở thành sản phẩm hàng hoá. Đổi mới cơ chế quản lý, đầu tư và tài chính phù hợp với đặc thù của hoạt động KH- CN theo Luật Ngân sách sửa đổi nhằm tăng cường đầu tư, tập trung quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về KH- CN.

Chỉ thị của Tỉnh uỷ yêu cầu tăng cường nghiên cứu công nghệ và thiết bị trong bảo quản nông, lâm sản, đặc biệt là công nghệ chế biến mì, cao su, đậu phộng, bảo quản rau quả.

Đẩy nhanh tốc độ đầu tư đổi mới công nghệ trong tất cả các ngành, tạo nhiều ngành nghề mới có hiệu quả và sức cạnh tranh cao. Tăng cường nghiên cứu công nghệ và thiết bị trong bảo quản nông, lâm sản, đặc biệt là công nghệ chế biến mì, cao su, đậu phộng, bảo quản rau quả. Phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến, phát triển một số sản phẩm công nghiệp chủ lực và các sản phẩm nông nghiệp chế biến có giá trị, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.

Nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH- CN, thúc đẩy hình thành doanh nghiệp KH- CN. Trọng dụng và phát huy tài năng cán bộ KH- CN; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các đơn vị hoạt động KH- CN công lập như các trung tâm, bệnh viện, trường học… phục vụ cho việc ứng dụng tiến bộ KH- CN, trước mắt ưu tiên cho lĩnh vực thử nghiệm, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và phát triển công nghệ sinh học.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải thực sự coi công tác KH- CN là một trong những nội dung lãnh đạo, chỉ đạo chủ yếu và là một trong những nhiệm vụ chính trị then chốt của cấp mình.

PV