BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Tăng cường lãnh đạo cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo”

Cập nhật ngày: 10/08/2009 - 05:52

Những năm qua, cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phát động trở thành phong trào sâu rộng, được nhân dân đồng tình ủng hộ, nhờ đó góp phần không nhỏ trong việc giúp người nghèo ổn định cuộc sống.

Tặng quà cho người nghèo nhân dịp tết Nguyên đán tại huyện Hoà Thành.

Tuy nhiên theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cuộc vận động vẫn còn một số mặt hạn chế như: một số cấp uỷ địa phương chưa quan tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, xem đây là nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc; sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các ngành chưa đồng bộ, hiệu quả vì vậy phong trào chưa cao, chưa bền vững.

Để tăng cường sự lãnh đạo cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” trong tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có chỉ thị yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với cuộc vận động, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng cuộc vận động ở từng địa phương. Lồng ghép nội dung của cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đề xuất các biện pháp và vận dụng chính sách phù hợp để thực hiện các mục tiêu xoá nghèo. Gắn cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xem đây là một nội dung quan trọng để xây dựng khu dân cư, ấp văn hoá; là tiêu chí để nâng cao chất lượng gia đình văn hoá, ấp (khu phố) văn hoá, cơ quan (đơn vị) văn hoá. Cần biểu dương những nhân tố tiêu biểu, tích cực trong cuộc vận động, tạo nên phong trào thi đua rộng khắp ở các địa phương, đơn vị và trong nhân dân.

PV