BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các khối thi đua trong năm 2011

Cập nhật ngày: 05/04/2011 - 10:44

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ và VĐV Trần Bảo Thu – một trong những gương điển hình tiên tiến.

Nhằm thực hiện phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và mang lại hiệu quả thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ vừa có chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011 tập trung vào các nội dung chủ yếu như:

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX xác định 3 khâu đột phá quan trọng là đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Trên cơ sở này, các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hoá thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, đồng thời đề ra biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra.

Vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào các hoạt động của mình nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân làm cho chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua không ngừng phát triển.

Chỉ đạo chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp- dịch vụ- nông nghiệp; đề ra những biện pháp chủ yếu để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện có hiệu quả những công trình khuyến công, ưu tiên phát triển điện, giao thông, thuỷ lợi…; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch. Thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, giáo dục, các chính sách về an sinh xã hội, đặc biệt là các chương trình, mục tiêu hỗ trợ phát triển vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường; thực hiện tốt công tác bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các lực lượng vũ trang. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc trong cơ quan quản lý Nhà nước. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khối thi đua trong tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành Luật Thi đua Khen thưởng và việc thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác thi đua khen thưởng ở các cấp, các ngành. Chú trọng công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”.

PV