BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch nước: 'Chúng ta phải rất cảnh giác việc xâm lăng văn hóa'

Cập nhật ngày: 05/10/2015 - 10:00

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, cuộc hội thảo này là một hoạt động ý nghĩa của giới văn học nghệ thuật nhằm tiếp thu, tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

x
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại hội nghị- Ảnh Thanh Vũ/TTXVN

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng đến lĩnh vực văn hóa, xem văn hóa là nền tảng của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển đất nước.

Trong thời kỳ chủ động hội nhập quốc tế, văn hóa sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết, mở rộng sự giao lưu hợp tác nhiều mặt giữa nước ta với các nước.

Trong quá trình đó, chúng ta phải rất cảnh giác việc xâm lăng văn hóa. Những sản phẩm được gọi là xâm lăng văn hóa này lại do chính phương tiện của chúng ta truyền tải một cách tự nhiên.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mong mỏi các văn nghệ sỹ sáng tạo ngày càng nhiều tác phẩm phản ánh hiện thực sinh động và sâu sắc sự nghiệp của nhân dân ta trong những cuộc kháng chiến chống xâm lược cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay.

Các tác phẩm cần biểu dương, cổ vũ những nhân tố tích cực trong xã hội, những nhân vật tiêu biểu của thời đại, những cái đúng, cái tốt, cái đẹp trong quan hệ giữa con người với con người, con người với thiên nhiên.

Các tác phẩm văn học nghệ thuật cũng phê phán những thói hư, tật xấu, lên án cái ác, cái thấp hèn. Tất cả đều hướng tới và nâng cao giá trị chân, thiện, mỹ.

Nguồn VOV