BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Cập nhật ngày: 14/10/2015 - 01:19

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

298 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết, ý chí và niềm tin của hơn 63 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đến dự. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Hiện nay, có 63 đảng bộ trực thuộc với hơn 6,3 vạn đảng viên, 68 vạn công chức, viên chức và người lao động. Năm năm qua, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác.

Nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, vấn đề trọng tâm, trọng điểm được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Đảng bộ Khối cơ bản đạt và vượt 7 nhóm chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ lần thứ XI đề ra.

Nổi bật là: Các cấp ủy đã chủ động lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Đảng; tham mưu quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước và hoạt động của các đoàn thể nhân dân, góp phần tích cực xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ở các cơ quan Trung ương.

Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, tập trung vào những vấn đề đang vướng mắc, mới nảy sinh từ thực tiễn, đồng thời lựa chọn được những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá trong từng năm. 

Sự phối hợp của Đảng ủy Khối và các cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương được tăng cường, thường xuyên và mật thiết hơn. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối có nhiều chuyển biến rõ rệt. Vai trò, vị thế, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; sinh hoạt đảng đi vào nền nếp, có nhiều đổi mới và thực chất hơn.

Đoàn kết trong Đảng bộ, trong các cấp ủy được chú trọng và tăng cường. Đội ngũ cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác đảng từng bước được kiện toàn, nâng cao về chất lượng.

Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc với nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần cảnh báo, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, hoạt động của Đảng bộ còn một số hạn chế cần phải tập trung khắc phục: Việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế, ý thức trách nhiệm và năng lực công tác của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về chính trị, tư tưởng ở một số đảng bộ, chi bộ chưa kịp thời, thiếu sâu sát, còn hình thức. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03-CT/TW ở một số đơn vị, có một số mặt chưa tạo chuyển biến rõ rệt; trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa được đề cao. 

Việc phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, duy trì nền nếp, kỷ cương nguyên tắc sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất ở một số đảng bộ, cơ quan, đơn vị còn hạn chế; công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng chậm được đổi mới, vai trò tổ chức đảng, vai trò cấp ủy có nơi còn bị xem nhẹ. Việc phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác cán bộ, xây dựng Đảng có nơi, có lúc còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

Đại hội tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XI, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm.

Trên cơ sở đó, thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020 phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù của Đảng bộ Khối. 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên qua Đại hội Đảng các cấp và các cơ quan, đơn vị, Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng theo gợi ý, hướng dẫn của Trung ương.

Đại hội kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu, nhất là bài học về sự đoàn kết, nhất trí, phát huy dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị;

Tập trung nâng cao chất lượng chi bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng phù hợp với đặc thù từng loại hình và nhiệm vụ chính trị, đề cao tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong công tác của cấp ủy đảng; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, giải quyết.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Đảng bộ xác định phương hướng của nhiệm kỳ tới là: Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trước hết là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì và tổ chức thực hiện một cách sáng tạo, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Đảng bộ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, trong đó lựa chọn, xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, điều chỉnh linh hoạt, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. 

Một số khâu đột phá trong nhiệm kỳ là: Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị; Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng chi bộ;

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; Tăng cường phối hợp công tác giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Nhất là tham mưu, thể chế hóa và chỉ đạo thực hiện những chủ trương, quyết sách lớn về đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, cũng như những quyết sách lớn về xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của đất nước. 

Những thành tựu đạt được của đất nước 5 năm qua trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện 3 đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế; tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.v.v. có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Chỉ rõ nhưng hạn chế, khuyết điểm, đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị Đại hội cần thảo luận, phân tích kỹ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục cho nhiệm kỳ tới.

Phân tích bối cảnh tình hình trong thời gian tới, cơ bản tán thành với những nội dung đã nêu trong Báo cáo của Đảng ủy Khối, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương bao gồm tổ chức Đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược và quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. 

Hoạt động của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương trước Đảng, trước nhân dân để nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Chủ đề Đại hội đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị giao là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. 

Đảng bộ phải lãnh đạo các cơ quan, cán bộ, đảng viên trong Khối nâng cao hơn nữa năng lực, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình trong và ngoài nước, tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, khả năng dự báo những tình huống có thể xẩy ra, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, chính sách nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường hoạt động đối ngoại, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao;

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân, vì dân, quản lý có hiệu lực, hiệu quả cao; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, góp phần chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối đó, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Đảng bộ cần tập trung xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Đây là nhiệm vụ then chốt của mọi tổ chức Đảng.

Là Đảng bộ các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ Khối phải tiêu biểu, mẫu mực thực hiện nhiệm vụ này trong Đảng bộ mình và đóng góp những kinh nghiệm bổ ích, có giá trị cho toàn Đảng.

Đảng bộ cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo được sự chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, đảng bộ; tự phê bình và phê bình thẳng thắn, chân thành trên tình đồng chí; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ;

Nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng nhằm phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh, xử lý nghiêm mọi sai phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; làm tốt công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ. 

Đồng chí Trương Tấn Sang lưu ý Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng phù hợp với đặc thù, đặc tính của từng cơ quan, đơn vị; Thực hiện có nề nếp làm việc theo chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy dân chủ đồng thời phải tăng cường trách nhiệm cá nhân.

Nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Đảng ủy trực thuộc Trung ương, với các cấp ủy với Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo trong từng cơ quan, đơn vị và với cấp ủy địa phương.

Nguồn TTXVN