BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng toàn dân

Cập nhật ngày: 11/05/2009 - 09:14

Hội thao quốc phòng cho học sinh, sinh viên

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, LLVT tỉnh Tây Ninh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự – quốc phòng ở địa phương, tạo sự chuyển biến quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, tỉnh đã chú trọng việc giáo dục, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng như đoàn viên, thanh niên, cho cán bộ công chức, các già làng, trưởng bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cho học sinh, sinh viên, cán bộ theo học các khoá tại Trường Chính trị tỉnh. Nội dung tuyên truyền, giáo dục được tập trung là: Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh Dự bị động viên, Pháp lệnh Dân quân tự vệ, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân… Qua đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện cả nhận thức tư tưởng và hành động với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành quán triệt và triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết, phát huy vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo các hoạt động xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính trong năm 2008, tỉnh tổ chức một lớp cho 98 vị chức sắc, chức việc công giáo; chỉ đạo huyện Hoà Thành tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 2.500 chức sắc, chức việc tôn giáo Cao đài; tổ chức hàng chục lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho hơn 6.000 cán bộ, đảng viên và gần 30.000 học sinh, sinh viên. Thi tìm hiểu kiến thức quốc phòng an ninh cho 500 sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh và cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 14. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã thường xuyên tổ chức tốt việc diễn tập tác chiến trị an cho các phường, xã, thị trấn, diễn tập khu vực phòng thủ có kết hợp triển khai công tác phòng không nhân dân trong tỉnh. Qua diễn tập đã bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch, phương án và nâng cao trình độ nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, LLVT tỉnh Tây Ninh tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế tỉnh ngày càng phát triển.

LÊ HUY THƯỜNG