Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 

Cập nhật ngày: 10/08/2020 - 00:36

BTN - Đến nay, toàn tỉnh có 51 tổ chức cơ sở đảng với 537 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Trong đó, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 7 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế với 91 đảng viên (có 2 chi bộ DNTN và 5 chi bộ trong doanh nghiệp FDI).

Cần tiếp tục phát triển Đảng trong tổ chức cơ sở đảng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Có được những con số này, đó là sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ. Cụ thể, ngày 21.4.2016, BTV Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 21.6.2016 về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29.7.2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị -xã hội trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tình hình mới;

Kế hoạch số 14-KH/TU, ngày 21.4.2016 của BTV Tỉnh uỷ về việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp; tạo sự đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở, gắn kết với sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đang hoạt động, nhất là mối quan hệ phối hợp trong việc giải quyết và xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân (DNTN), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được các cấp uỷ Đảng quan tâm. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên quan tâm kiện toàn, củng cố các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc. Qua đó, đề ra giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU, Kế hoạch số 14-KH/TU, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp nhận bàn giao Đảng uỷ Khu Kinh tế từ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và ban hành Quyết định số 638-QĐ/ĐUK, ngày 17.8.2016 về việc thành lập Đảng bộ Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh với 5 chi bộ trực thuộc, 77 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối lãnh đạo Đảng uỷ Khu Kinh tế tập trung làm công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh.

Đảng uỷ Khu Kinh tế chủ động phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế, LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã nắm danh sách đảng viên sinh hoạt tại địa phương hiện làm việc ở các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu. Với cách làm này, trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Khu Kinh tế đã thành lập được 4 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ Công đoàn Khu kinh tế, Chi bộ Công ty TNHH PouHung - Việt Nam, Chi bộ Công ty CP dệt Trần Hiệp Thành và Chi bộ Công ty TNHH Pouli - Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ Khu Kinh tế kết nạp được 28 đảng viên mới.

Trong báo cáo tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 13, 14-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp nhận định việc thành lập các tổ chức Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước giúp các doanh nghiệp ngày càng ổn định, phát triển mạnh mẽ hơn.

Công tác kết nạp đảng viên mới trong các doanh nghiệp FDI luôn được quan tâm từ công tác tạo nguồn đến bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đa số đảng viên mới kết nạp phát huy được vai trò gương mẫu trong công tác; nhiều đảng viên được bố trí đảm nhận nhiệm vụ các vị trí trong doanh nghiệp.

Bí thư, cấp uỷ trong các doanh nghiệp FDI cũng đã chú trọng việc thành lập và lãnh đạo các tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn; lãnh đạo Công đoàn ký kết thoả ước lao động tập thể, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những mặt hạn chế. Tính đến tháng 3.2020, Tây Ninh có gần 6.000 doanh nghiệp với khoảng 300.000 lao động, trong đó có 328 doanh nghiệp có vốn nước ngoài. So sánh giữa số tổ chức cơ sở đảng với số doanh nghiệp cho thấy, việc phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI chưa nhiều.

Để tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trong thời gian tới, Đảng bộ Khối sẽ tập trung chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng uỷ Khu Kinh tế; tăng cường nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có tổ chức đảng để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh.

Từng bước nâng cao hiệu quả tuyên truyền sâu, rộng bằng nhiều hình thức để người lao động và chủ doanh nghiệp nắm bắt được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18.3.2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân” và Nghị định số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24.10.2014 của Chính phủ quy định về việc “Thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị -xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế”.

Đảng uỷ Khu Kinh tế tỉnh tập trung rà soát đảng viên đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế và tiến hành thành lập tổ chức cơ sở đảng khi đủ điều kiện; chú trọng kết nạp đảng viên là công nhân trực tiếp lao động tại các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; là chủ doanh nghiệp tư nhân có đủ tiêu chuẩn vào Đảng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh theo Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 27.3.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tập hợp, đoàn kết công nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025. Có như vậy, công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước sẽ thuận lợi và đạt kết quả cao hơn.

N.D