BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng

Cập nhật ngày: 30/05/2009 - 08:55

Chương trình hành động được cụ thể hoá thành 274 chương trình, đề án, chính sách trong đó có 14 đầu việc dành cho kích cầu, 23 dành cho thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh với phần nhiều phải hoàn thành trong những tháng còn lại của năm 2009.

Có nhiều chương trình, chính sách, đề án về ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội

Chương trình hành động vừa được Chính phủ ban hành để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng X.

Chương trình hành động quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu và nội dung của Nghị quyết Trung ương để xây dựng các chương trình kinh tế - xã hội, các đề án chuyên ngành, cụ thể hoá thành các văn bản quy phạm pháp luật.

Chương trình bao phủ toàn diện các lĩnh vực từ kinh tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và văn hoá, y tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đến xây dựng bộ máy nhà nước, phát huy dân chủ xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh các mục tiêu lâu dài, Chương trình đề ra các nhiệm vụ cần khẩn trương hành động để thực hiện mục tiêu cấp bách trước mắt là ngăn chặn suy giảm kinh tế thông qua nhiều chương trình, đề án, chính sách về kích cầu, thúc đẩy sản xuất.

Về kích cầu đầu tư, huy động, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư và kích cầu tiêu dùng, các Bộ, ngành chủ yếu được giao xây dựng, hoàn thiện các chính sách liên quan đến xây dựng cơ bản. Trong tháng 9.2009, Bộ xây dựng phải hoàn hiện Đề án tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng, hướng dẫn quản lý giá dịch vụ nhà chung cư ở đô thị. Quý II/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện Dự thảo Nghị định về Kế hoạch đầu tư sử dụng vốn Nhà nước và giám sát đầu tư sử dụng vốn Nhà nước...

Chính phủ đặt ra yêu cầu bố trí, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư kích cầu trong nước vào những lĩnh vực có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, đối tượng, chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Chương trình hành động cũng giao các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện 23 sản phẩm với hình thức là văn bản quy phạm pháp luật để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh.

Cụ thể, trong năm 2009, hoàn thiện Đề án thúc đẩy sản xuất, kinh doanh nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2009 – 2010. Tháng 9.2009, hoàn thiện Đề án thí điểm mở hoạt động dịch vụ văn hoá sau 24 giờ tại một số khu du lịch... Để khắc phục tình trạng “được mùa, giá rớt” và tồn đọng lương thực, nông sản như thời gian vừa qua, nhiều chương trình, đề án về lĩnh vực nông nghiệp sẽ được hoàn thiện. Quý III/2009, hoàn thiện Chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông, lâm sản, thuỷ sản; khuyến khích đầu tư phát triển dịch vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân nông thôn...

Theo Chương trình hành động, 19 đầu việc như xây dựng, hoàn thiện chiến lược, kế hoạch, đề án cần được triển khai để thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Chẳng hạn, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu, ngăn chặn suy giảm kinh tế.

Cũng có 18 đầu việc liên quan đến tạo việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, 20 đầu việc về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác dự báo, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, 17 đầu việc về phát triển giáo dục, 8 về phát triển khoa học, giáo dục, 23 về chăm sóc sức khoẻ nhân dân...

Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể nào trong Chương trình hành động, các Bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

(Theo chinhphu.vn)