BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Tỉnh uỷ: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị

Cập nhật ngày: 18/09/2013 - 11:12

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, xã hội hoá dịch vụ công, từng bước giảm chi lương viên chức từ ngân sách Nhà nước…

(BTN) - Tỉnh uỷ Tây Ninh vừa ban hành Chương trình hành động (CTHĐ) thực hiện Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

Với mục tiêu “Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhằm xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng hợp lý, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và có tiền lương, thu nhập bảo đảm cuộc sống”. Tỉnh uỷ đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chính như:

Đối với tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X), thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định về quy trình công tác của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, về quan hệ lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương.

Tiếp tục đổi mới cách ra nghị quyết, tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết. Xây dựng và triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Căn cứ điều kiện cụ thể, từng cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ tỉnh, huyện, thị tiến hành rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan mình; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ.

Tổ chức chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân, đổi mới phương pháp điều hành các kỳ họp một cách linh hoạt, khoa học; nâng cao chất lượng công tác giám sát, tăng cường công tác phúc tra sau giám sát. Củng cố tổ chức bộ máy của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, văn phòng hội đồng nhân dân - uỷ ban nhân dân các huyện, thị để hoạt động ngày càng hiệu quả. Quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách.

Xây dựng đề án củng cố, kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan hành chính Nhà nước theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với việc áp dụng cơ chế khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính, khắc phục những hạn chế khi tổ chức thực hiện đa ngành, đa lĩnh vực (rà soát tinh giản, sắp xếp lại những sở, ngành, chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành hoạt động kém hiệu quả).

Tiếp tục thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp; bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân ở cấp xã đối với những nơi có đủ điều kiện và tiến hành thực hiện thí điểm ở cấp huyện. Thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương.

Tiến tới thực hiện quy định dưới xã, phường, thị trấn là tổ dân phố và tương đương, chủ yếu hoạt động theo hình thức tự quản của cộng đồng dân cư, hạn chế tối đa việc sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước. Thực hiện khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp xã, tổ dân phố bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Về biên chế và tinh giản biên chế, thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó lãnh đạo, quản lý ở các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương. Tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, từ nay đến năm 2016 cơ bản không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị địa phương (trừ trường hợp lập thêm tổ chức hoặc được giao nhiệm vụ mới).

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, xã hội hoá dịch vụ công, từng bước giảm chi lương viên chức từ ngân sách Nhà nước; thống nhất quản lý chặt chẽ việc thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng viên chức ở các đơn vị công lập.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, rà soát, sửa đổi, bổ sung một số chính sách cán bộ phù hợp với tình hình hiện nay. Chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ. Việc tuyển chọn, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng “đúng người, đúng việc, đúng năng lực, sở trường”...

MINH NGUYỄN