Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc:

Chuyên đề “Ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” 

Cập nhật ngày: 13/06/2021 - 18:07

BTNO - Chiều 12.6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các Uỷ viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và hơn 6 ngàn điểm cầu 3 cấp trong cả nước.

Tham dự tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy có ông Nguyễn Thành Tâm- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh; các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội cấp tỉnh.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề “Ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, vấn đề độc lập cho dân tộc và khát vọng tự do cho nhân dân là xuất phát điểm, là nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, được nuôi dưỡng bởi những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, có sự tiếp thu các tinh hoa văn hóa nhân loại.

Ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế. Ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

Ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng. Ý chí tự lực, tự cường là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân. Ý chí tự lực, tự cường là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc.

Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú nêu rõ những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là phải xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài.

Thực hiện đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Ý chí, khát vọng độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, hùng cường cho dân tộc và tấm gương mẫu mực suốt đời phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là động lực, tư tưởng soi đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch vớỉ sự đồng lòng của Chính phủ và người dân. Phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài. Luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác.

Ngoài ra, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú còn nhấn mạnh ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, chỉ ra một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai, nghiên cứu học tập đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú giới thiệu chuyên đề “Ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Hàng năm, tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện từ cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong tình hình Covid-19 có những diễn biến phức tạp, đề nghị cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền, vẫn bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, nhất là thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt là phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Đại Dương