baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công bố Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Người cao tuổi

Cập nhật ngày: 16/12/2009 - 09:35
HTML clipboard

Sáng 16.12, tại Hà Nội, thừa lệnh Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước công bố Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Người cao tuổi đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII kỳ họp thứ 6 thông qua.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh gồm 9 chương, 91 điều. Đây là đạo luật đầu tiên về Khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người bệnh; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; giảm phiền hà cho người bệnh; xác định nền tảng cho sự phát triển y học thực chứng vì quyền lợi của người bệnh, và là cơ sở pháp lý điều chỉnh mối quan hệ giữa người bệnh với người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Luật thể chế hoá quan điểm của Đảng và Nhà nước về Khám bệnh, chữa bệnh, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong giai đoạn đổi mới hệ thống y tế hiện nay, góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2011.

Luật Người cao tuổi gồm 6 chương, 31 điều, thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về Người cao tuổi một cách hệ thống, đầy đủ và toàn diện.

Luật quy định về quyền và nghĩa vụ của Người cao tuổi; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi, Hội người cao tuổi Việt Nam.

Người cao tuổi quy định trong Luật là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên. Đây là mốc son trong lịch sử lập pháp Việt Nam về Người cao tuổi, là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với người cao tuổi nươc ta mà còn có ý nghĩa lớn của đất nước trong việc quan tâm giải quyết vấn đề an sinh xã hội. Luật Người cao tuổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2010.

(Theo VOV)