Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Công bố quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất 

Cập nhật ngày: 28/08/2019 - 08:31

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1803 về việc công bố công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quyết định quy định chi tiết trình tự từng bước các thủ tục hành chính (TTHC).

Về trình tự thủ tục trích lục bản đồ địa chính gồm 3 bước. Đầu tiên, người thực hiện TTHC này nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện nơi có đất. Công chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ; trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung; nếu hồ sơ đầy đủ sẽ tiếp nhận, viết phiếu hẹn và chuyển ngay hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ), với thời gian thực hiện không quá 1 giờ sau khi tiếp nhận.

Người dân đến giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Gò Dầu- Ảnh minh hoạ

Sau đó, bộ phận chuyên môn thuộc VPĐKĐĐ trực tiếp nhận phiếu đề nghị trích lục, trích lục thửa đất, xác nhận trích lục và chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp huyện nơi có đất để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. Sau cùng, Bộ phận Một cửa cấp huyện yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có bổ sung) để lưu trữ; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định và trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận.

Về thủ tục trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất gồm 4 bước. Đầu tiên, cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC này nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện nơi có đất. Cán bộ công chức tại đây tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ sẽ tiếp nhận, viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển ngay hồ sơ về cho chi nhánh VPĐKĐĐ trong thời gian thực hiện không quá ½ ngày sau khi tiếp nhận. Với các hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung.

Sau đó, bộ phận chuyên môn thuộc Chi nhánh VPĐKĐĐ tiếp nhận hồ sơ, cử cán bộ chuyên môn đo đạc; xử lý, kiểm tra kết quả đo đạc, xác nhận kết quả đo đạc và chuyển thông tin chủ sử dụng đất, kết quả đo đạc đến Bộ phận Hành chính - Tổng hợp của Chi nhánh VPĐKĐĐ.

Từ đây, bộ phận Hành chính - Tổng hợp thuộc chi nhánh VPĐKĐĐ thực hiện soạn thảo, ký nhận hợp đồng đo đạc, biên bản thanh lý hợp đồng đo đạc và chuyển hồ sơ đến Bộ phận Một cửa cấp huyện nơi có đất để trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân. Cuối cùng, Bộ phận Một cửa của huyện yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có bổ sung) đế lưu trữ; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định và trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận.

Ngoài ra, Quyết định 1803 còn quy định cụ thể thời gian thực hiện và thành phần hồ sơ cần có.

Người dân giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Hoà Thành- Ảnh minh hoạ

Về thủ tục trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ 1 bộ, bao gồm: Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai (theo Mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014 ngày 30.6.2014 của Bộ trưởng Bộ TN&MT); bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ khác về QSDĐ (nếu có). Thời hạn giải quyết trong ngày và không quá 2 ngày làm việc đối với hồ sơ phức tạp.

Về thủ tục trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất, gồm 1 hồ sơ, bao gồm: Phiếu đề nghị đo đạc (theo mẫu); bản sao giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ khác về QSDĐ (nếu có); bản sao giấy phép xây dựng (khu vực đô thị) hoặc xác nhận của UBND cấp xã đối với các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng (khu vực ngoài đô thị) đối với trường hợp đo đạc để cấp quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất; bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với các trường hợp tách thửa phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể theo quy định tại Quyết định số 15 ngày 26.4.2019 của UBND tỉnh Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh và Hướng hẫn số 1313/2019 của Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung theo Quyết định số 15 của UBND tỉnh).

Thời hạn giải quyết đối với thủ tục này là 10 ngày làm việc. Riêng đối với các xã Hòa Hiệp, Trà Vong, Tân Bình, Thạnh Tây (huyện Tân Biên) và xã Bình Minh (thành phố Tây Ninh) là 12 ngày làm việc, do chưa thành lập bản đồ địa chính chính quy thời gian giải quyết đối với trường hợp này (trừ các trường hợp hồ sơ trùng thửa, lộn thửa, sai vị trí đối với giấy CNQSDĐ được cấp theo hệ thống bản đồ cũ chưa được chỉnh lý qua bản đồ địa chính chính quy).

Quyết định cũng ghi rõ, đối với các trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung. Tất cả các mẫu đơn, mẫu tờ khai khi giải quyết đối với thủ tục này được in hoặc photo và cung cấp miễn phí cho cá nhân, tổ chức. Đặc biệt, UBND tỉnh nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với TTHC này.

N.D